Gå til sidens hovedinnhold

15 milliarder kroner til et bedre togtilbud på Dovrebanen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Togtilbudet på InterCity-strekningen på Dovrebanen har blitt stadig mer attraktivt de siste 5-10 årene. Derfor er det stadig flere reisende som velger toget mellom Innlandet og hovedstadsregionen.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 legger regjeringen opp til å styrke jernbanens konkurransekraft ytterligere. Tredje og siste trinn for indre Intercity på Dovrebanen, dobbeltspor mellom Sørli og Åkersvika sør for Hamar, startes i første periode samtidig som utbyggingen av strekningen Kleverud-Sørli er i gang. Utbyggingen av prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset pågår for fullt.

Når disse prosjektene er fullført, vil det gå to tog i timen mellom Oslo og Hamar. I tillegg vil reisetiden mellom de to byene bli redusert med opp mot 20 minutter sammenliknet med i dag. Til sammen vil om lag 30 kilometer med nytt dobbeltspor gi en gjennomgående tilbudsforbedring for regiontogtrafïkken, i tillegg til plass til flere fjerntog og godstog mellom Oslo og Trondheim.

Dette er en stor satsing økonomisk. Det er til sammen investert for nær 9 milliarder kroner på store utbyggingsprosjekter på Dovrebanen i perioden 2014-2021. I første seksårsperiode i NTP 2022-2033 planlegger vi å investere ytterligere 15 milliarder kroner i den videre utbyggingen. I tillegg til dette kommer videre satsing i den andre seksårsperioden, som ikke er tallfestet i denne planen.

InterCity-utbyggingen på Østlandet har vært den største samferdselssatsingen i Norge de siste årene. Hittil har det vært brukt om lag 75 milliarder kroner på utbyggingen. I Nasjonal transportplan 2022-2033 legger regjeringen opp til at InterCity-utbyggingen fortsatt skal være den største satsingen. Av en samlet investeringsramme til jernbane på om lag 200 milliarder kroner i tolvårsperioden, er over 50 milliarder kroner satt av til å fullføre og starte opp nye InterCity-prosjekter i den første seksårsperioden.

Men selv om InterCity-satsingen fortsatt skal være størst, mener vi at dagens InterCity-strekninger ikke kan bygges ut i tråd med de milepælene som tidligere har vært lagt til grunn. Årsaken er at utbyggingsprosjektene generelt har vært gjenstand for store kostnadsøkninger. Det betyr at vi i første omgang går bort fra planene om sammenhengende dobbeltspor til Skien, Lillehammer og Halden. Dette ville kostet ytterligere om lag 130 milliarder kroner.

Regjeringen er likevel opptatt av å gi de reisende et så godt togtilbud som mulig – ut fra en fornuftig bruk av skattepengene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har derfor foreslått et optimalisert InterCity-konsept. For strekningen Hamar - Lillehammer betyr det nødvendige tiltak for å øke avgangsfrekvensen og forbedre togtilbudet til og fra Lillehammer.

Veldig mange av passasjerene fra stasjonene mellom Hamar og Lillehammer reiser til og fra stasjoner mellom hovedstadsområdet Oslo. Disse reisende får da et bedre togtilbud etter hvert som dobbeltsporene ferdigstilles mellom Hamar og Oslo.

Jeg mener vi har lagt frem en ambisiøs, men også realistisk NTP. Vi skal fortsatt ha en offensiv satsing på jernbane og InterCity-utbygging, men den må være gjennomførbar og ha en troverdig plan i bunn. Vårt budskap i denne NTP-en er at vi vil satse mer enn våre forgjengere, men vi lover mindre. Det er troverdig.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF)