(Ringsaker blad) Aktørene som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet vil fortsette arbeidet med å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken. Det var fem flere som mistet livet på innlandsvegene i 2020 enn i 2019.

På landsbasis sank antall omkomne på vegene fra 2019 til 2020. I 2020 omkom 95 personer i trafikken i Norge, og antall omkomne på norske veger har ikke vært lavere siden 1947.

Maks 50 drepte og hardt skadde i 2030

I Norge bygger trafikksikkerhetsarbeidet på en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. I Nasjonal transportplan (NTP) er det satt opp flere delmål på veg mot denne visjonen. Et delmål er at det skal være maksimalt 50 drepte og hardt skadde på vegene i Innlandet i 2030.

– På veg mot målet i 2030, er delmålet for 2020 totalt 80 drepte og hardt skadde. Tallene for hardt skadde i 2020 er ikke helt klare enda, men det ser ut til at ulykkestallene kommer under etappemålet for 2020. Selv om antallet drepte og hardt skadde på vegene i Innlandet er nesten halvert de siste ti årene, er det fortsatt en jobb å gjøre for å nå målet i 2030, sier Sjur Strand, leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Innlandet, i en pressemelding.

Strand understreker at FTU har ansvar for å stimulere til helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i form av fysiske tiltak på vegnettet, kontrollvirksomhet og forebyggende arbeid.

Prioriterer tiltak som gir best virkning

Årsakene til ulykker er mange og sammensatte. En typisk dødsulykke på landsbasis skyldes utforkjøring eller kollisjon med motgående kjøretøy.

I Innlandet var det 16 dødsulykkene i 2020 hvor 17 personer mistet livet. Årsakene stemmer med den nasjonale trenden; Det var fire møteulykker, åtte utforkjøringsulykker, tre fotgjengerulykker og en kryssulykke.

– 12 av 16 dødsulykker i Innlandet i fjor skjedde på fylkesveger. Vi vil fortsette å sette inn tiltak som gir best mulig virkning mot ulykker. Det innebærer blant annet tiltak mot utforkjøringer, og å sikre strekninger som har stor ulykkesrisiko, sier Arne Skybak, trafikksikkerhetskoordinator i Innlandet fylkeskommune.

Dette fokuset deles av Statens vegvesen.

– Vi vil fortsatt prioritere arbeidet med å bygge nye, trafikksikre riksveger, og å utbedre strekninger hvor trafikksikkerheten kan bli bedre. Vi skal drifte vegnettet for å gi god sikkerhet og framkommelighet, sier seksjonssjef Hans Martin Asskildt i Statens vegvesen.

Holdningsskapende arbeid

– Førerfeil er årsak til de fleste ulykkene. Tiltak som retter seg mot trafikantene er derfor viktig for å redusere antallet ulykker. Vi må fortsette jobben med å få flere til å bruke belte, følge fartsgrensene, kjøre rusfritt og være oppmerksomme i trafikken, sier regionleder Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Innlandet.

Politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune jobber sammen om forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom. Kampanjene har fokus på oppmerksomhet i trafikken, fart, rus, bilbelte, verneutstyr og tung bil.

Viktig med kontroller

Politiet gjennomfører kontroller innenfor en rekke temaer. Spesielt mange kontroller gjelder rus og fart, fordi dette er to av de mest medvirkende og utløsende årsakene til trafikkulykker.

– Med både synlige og usynlige kontroller, vil sjansen for å bli oppdaget øke, sier trafikkoordinator Jan Erik Greve-Løberg i Innlandet politidistrikt.

Greve-Løberg forteller at politiet kontrollerte i overkant av 14.000 førere i Innlandet i 2020. Det ble skrevet ut 609 reaksjoner for brudd på fartsbestemmelsene og 618 førere ble anmeldt for ruspåvirket kjøring. Det ble også skrevet ut 79 reaksjoner for ulovlig bruk av mobiltelefon.

I tillegg til rus- og fartskontroller, vil Statens vegvesen og politiet fortsatt gjennomføre kontroller knyttet til fart, skolestart, rus, uoppmerksomhet i trafikken, beltebruk, dekk/kjetting, lastsikring og kjøre- og hviletid.

– Kontroller er viktige for å få ulykkestallene ned. Samtidig er det viktig å huske at vi alle er trafikanter, og på den måten må bidra til å redusere risikoen for ulykker, fortsetter Greve-Løberg

Digital ulykkesmarkering 14. januar 2021

Vanligvis arrangeres det en ulykkesmarkering i januar for å minnes de omkomne i trafikken foregående år.

– Covid-19 gjør at det ikke vil bli arrangert en ulykkesmarkering i 2021. Vi håper situasjonen er slik at vi i januar 2022 kan gjennomføre en ulykkesmarkering hvor vi minnes de som har omkommet på vegene i Innlandet i 2020 og 2021, sier Strand.

– Men vi må ikke glemme hvor viktig trafikksikkerhetsarbeidet er. Torsdag 14. januar vil vi derfor tenne et digitalt lys på fylkeskommunens nettside og på fylkeskommunens side på Facebook, forteller FTU-leder Sjur Strand avslutningsvis.