Stiftelsen Lillehammer Museum har lagt fram spennende tanker og skisser for hvordan kunstmuseet kan utvides. Dette er det all grunn til å applaudere og støtte opp om!

Byens kunstmuseum har siden etableringen, og ved hjelp av en svært dyktig ledelse og stab, utviklet seg til å bli en av Norges kvalitativt beste kunstmuseer. Av distriktsmuseene kanskje det beste. Utstillingene til museet høster jevnt over svært gode omtaler fra nasjonens fremste kunstkritikere, så når det legges fram gode og realistiske planer for utvidelsen av museet, bør dette lyttes til!

Et museum av denne kvalitet er en viktig faktor for Lillehammers byattraktivitet, på lik linje med Maihaugen og OL-anleggene. Dette, sammen med generelt gode oppvekstvilkår, nærhet til naturen mv., er sentrale elementer for folks beslutning om å flytte til Lillehammer.

For mange besøkende, det være seg turister eller fritidsinnbyggere, er et kvalitativt godt kunstmuseum en god nok grunn i seg selv for å besøke byen vår. Og vi vet at besøkende legger igjen penger til både kulturinstitusjoner og lokalt næringsliv. Det er hovedsakelig de besøkende vi lever av!

Å måle den detaljerte totale økonomiske effekten av dette for den enkelte institusjon, er tilnærmet umulig. Det er heller ikke så veldig interessant. Alt henger sammen med alt, og vår samlede attraktivitet er den som i sum legger penger igjen i kassene til hoteller, restauranter, handelsnæring osv.

En annen grunn til å lytte ekstra godt til kunstmuseet, er at Lillehammer kommune knapt har penger til å utvikle Stortorget selv. Når det nå initieres et prosjekt av denne type, fram mot byjubileet, er det gode muligheter for å løse ut offentlige midler og bidrag fra andre nivåer enn det kommunale. Dette er derfor en god anledning til å tenke utvikling av hele torget. Et kommunalt bidrag på kr 400 000,- til et forprosjekt er et selvsagt bidrag fra fellesskapet som senere evt. vil nyte godt av et utvidet museum, og er åpenbart et for lite beløp å la seg hisse opp over. Kommunen skal uansett ikke bekoste selve utvidelsen av museet.

Lillehammer Sentrum Drift AS har ved ulike anledninger de siste årene tatt til orde for at en er svært positiv til videre utvikling av Stortorget som et byrom, tilpasset vårt behov og byens identitet. Dette krever imidlertid at de parkeringsplasser som er der i dag erstattes før en utnytter torget til andre formål. Dette vil også være et viktig poeng ved en mulig utvidelse av museet; de to prosjektene, hhv. parkering i fjell og utvidelse av kunstmuseet, må håndteres i fellesskap, og på en slik måte at de begge lar seg realisere.

Begge prosjektene er på hver sin måte svært viktige for Lillehammers fortsatte byutvikling. Bare ved å realisere parkering i fjell kan vi tilby parkering til de tilreisende som vil besøke vårt utvidede museum. Parkering i fjell skal erstatte nåværende plasser på Stortorget, og det gir også nødvendig parkering til fremtidige byggeprosjekter i sentrum. Det frigjør dessuten overflatearealer til annen bruk. Besøkende med noe reiseavstand, enten det er lokale eller tilreisende, må vi kunne tilby parkering.

Det hadde vært en glede om vi kunne tilby folket et utvidet kunstmuseum, et opprustet torg og parkering i fjell til byjubileet i 2027. Det hadde vært en gave til hele folket, både lokale og tilreisende!

Kjetil Schonhowd, styreleder, for styret i Lillehammer Sentrum Drift AS