Det tar tid
før innbyggerne i Sør-Fron får sikret fotgjengere og syklister. Vedlikeholds- og byggeoppgavene er flere enn hva fylkeskommunal økonomi gjør det mulig å realisere på både kort og mellomlang sikt.

300 meter med gang- og sykkelveg er utsatt fra 2022 til 2024. Strekningen skulle være en viktig start på et større trafikksikringsarbeid. Når oppstarten blir utsatt, skyves det selvsagt på mer.

Denne kommunen må, som andre kommuner i Innlandet, akseptere de harde realiteter. Samtidig kommer ordfører Ole Muriteigen (Sp) med et hjertesukk som bør få både hans egne partifeller og andre fylkespolitikere til å våkne. Her er det beregnet at det skal koste over 9 millioner kroner å sikre myke trafikanter på en strekningen på 300 meter. Enten er beregningene vanvittige, eller så er prosjektet som er planlagt hinsides sunn fornuft.

Det har skjedd betydelige endringer i tenkning rundt offentlig vegbygging de siste åra. Det har satt seg en erkjennelse av at vedtatte standarder og normer i enkelte sammenhenger gjør det langt dyrere enn nødvendig å løse viktige oppgaver. Også i fylkeskommunene må det være mulig å legge håndbøker til side, og heller se om enklere løsninger kan gi gående og syklende, skolebarn og andre en tryggere veg. Tre meter bred gangveg og tre meter bred grøft mellom gangveg og bilveg kan ikke være eneste mulige løsning.

Nå gjelder det å tenke nytt og kreativt, og å finne nye, rasjonelle løsninger

Innlandet fylkeskommune har ugjort arbeid på en enormt nett av fylkesveger. Uansett hvordan valget i september går, – rammene til fylkeskommunale oppgaver med veg blir ikke vesentlig større. Når pengene ikke strekker til, kan ikke eneste svar være å skyve viktige oppgaver ut i tid. Nå gjelder det å tenke nytt, nå gjelder det å tenke kreativt, og nå gjelder det å vise at fylkeskommunen faktisk er i stand til å finne nye, rasjonelle løsninger. For 9 millioner kroner for 300 meter med gangveg , høres meningsløst dyrt ut.

«Blir det noko meir enn planar med oss»?