Vi har selvfølgelig et nasjonalt ansvar ut over egeninteresser for å bidra til gode løsninger for ny E6 forbi Lillehammer, og det ansvaret kommer SV til å ta. Vi er også nødt til å være dynamiske og forholde oss til de forutsetningene som gjelder til enhver tid. Det ser vi at Venstre også gjør når de sier til GD at partiet blir nødt til å vurdere saken på nytt da SV kommer med et nytt forsalg. Å tilpasse seg den virkelige situasjonen er ikke oppsiktsvekkende, det er bare klokt.

Etter fire år med godt og tett samarbeid, bør det ikke overraske Terje Kongsrud (V) at SV alltid har vært mot dette prosjektet, samtidig som at vi har valgt å jobbe konstruktiv for å minimere de negative konsekvensene for Lillehammer. Det vil vi selvfølgelig gjøre framover også. Men da kommunestyret behandlet kommunedelplanen for E6 måtte vi forholde oss til historiefortellingen om at E6 forbi Lillehammer er en korridor mellom Oslo og Trondheim og det skal bli sammenhengende 4-felts veg fram til Otta. Med statlige myndigheters innsigelsesmakt og en klar bestilling fra samferdselsdepartementet ville det ikke være mulig å stoppe prosjektet i Lillehammer. Det måtte vi bare innse og agere deretter.

Realiteten nå er at 4-felt og 110 km/t avsluttes allerede nord for Lillehammer, og det skal bli 2/3 felts løsning med 90 km/t videre nordover. Det er en vesentlig endring i forutsetningene og da blir vi nødt til å gjøre en seriøs vurdering av om Lillehammer-samfunnet har nytte av prosjektet slik den er planlagt og med de endrede forutsetningene.

Lillehammer SV har alltid forholdt seg konstruktiv til E6 og det gjør vi nå også. Vårt forslag innebærer ikke et kontant nei til prosjektet. Vi ser at prosjektet er vedtatt av høyere makter, avtaler og kontrakter er inngått og prosjektet vil bli realisert. Vårt forslag er derfor å gjøre nødvendige endringer og få til en 2/3-felts veg fram til Øyresvika og deretter gå over til et «null-alternativ» med en 2-felts løsning gjennom eksisterende trasee på østsiden. I praksis innebærer det at løsningen som er planlagt fra Øyer og nordover, blir gjeldene allerede fra Øyresvika. At det ikke blir 4 felt mellom Lillehammer og Øyer kan ikke være verdens undergang for noen. Når en slik løsning i tillegg kan sikre bedre adkomst til Lillehammer og skjerme Lågendelta naturreservat har vi ingen andre valg enn å fremme det som et alternativt når kommunen nå skal legge reguleringsplanen ut på høring.

Mizanur Rahaman, gruppelder (SV), Lillehammer

Lillehammer SVs ubehagelige veivalg