I ditt debattinnlegg av 23.05 23 tillegger Øyvin Aamodt meg følgende uttalelse: «Geir Bjørke, leder for Helseutvalget i kommunen, uttaler i GD at han synes det er betryggende at han har fått bekreftet at det ikke er interne forhold eller arbeidsforhold som utløser denne frykten. Hvordan kan man legge ansvaret på de pårørende for en så grov systemfeil?»

Les også

Hvem har ansvaret?

Dette er feil og det vet nok Åmodt godt. I GDs reportasje den 10.05.23 uttaler jeg følgende: «Geir Bjørke, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet og leder av utvalg for helse og velferd i Lillehammer kommune, sier han blir trist av å lese saken, på vegne av pasienten, de pårørende og de ansatte.»

Videre uttaler jeg i samme reportasje: "– Uavhengig av profesjon syns jeg kanskje at utsagnet om fryktkultur er det alvorligste elementet. Hvis man ikke rapporterer virkeligheten, kan evalueringen av virksomheten bli feil, og gi grunnlag for at det blir trukket feil konklusjoner. Jeg har fulgt opp denne saken og fått bekrefta at det ikke er interne forhold, eller arbeidsforhold som utløser denne frykten, understreker Bjørke.»

I påfølgende utvalgsmøte ble saken drøftet hvor også Aamodt var til stede under den åpne del av møtet. Verken utvalgsleder, utvalgsrepresentanter eller noen i administrasjonen i sektor for Helse og Velferd har gitt uttrykk for eller hentydet til at det er de pårørende som har ansvaret for grov systemfeil. Det er heller ikke konkludert i saken, da det er en kommende tilsynssak fra Statsforvalteren. Tilsynet er velkomment både fra administrativt og politisk hold, da det vil avdekke de faktiske forhold.

Geir Bjørke, Lillehammer, utvalgsleder Helse og Velferd