Gå til sidens hovedinnhold

Alice i eventyrland?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I månedsrapporten fra styremøte i september står følgende: «Gjennomføring av omstillinger basert på analyser og gode prosesser i tråd med gjeldende retningslinjer, styrker tillit mellom styret, ledelse og ansatte».

Hvem snakker vi om? Hvilken tillit er styrket? Har styret spurt de ansatte om de har tillit til dere? Eller farer dere med usannheter?

Kan sykehusdirektør Alice Beate Andersgaard virkelig mene at de prosesser Granheim lungesykehus har stått i en årrekke, er gode og styrker tillit?

Vi har alle våre arbeidsoppgaver og vi har våre retningslinjer å følge. Vedrørende Andersgaard har jeg funnet «Instruks for administrerende direktør i SI.":

4.1 Virksomhetsstyring. Adm. dir skal sikre:Målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap, utredning og behandling)

Slik jeg oppfatter hennes uttalelser i media, velger hun å overskride nasjonale føringer. Hun uttrykker at pasientene kan overføres til rehabilitering direkte fra innleggelse på sykehus. Ifølge retningslinjene for rehabilitering ved kols, er anbefalingen rehabilitering i en stabil fase, og ikke direkte fra medisinsk sengepost.

I tillegg sier hun at det er positivt å få alt fra diagnose til rehabilitering samlet under samme tak. Vet hun egentlig hva vi driver med på Granheim? Vet hun ikke at vi allerede har diagnostisering, utredning og rehabilitering under samme tak?

Pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi, og annen informasjon)

Det er utført en risikoanalyse med tanke på flytting. Konklusjon; flytting er ikke anbefalt. På tross av dette velger Andersgaard å ignorere resultatet. Samtidig som hun i media uttrykker at en analyse er gjennomført, uten å informere om den faktiske konklusjonen. På kort tid måtte Granheim redusere kraftig i antall årsverk og pasientsenger, om hverandre. Hva skjer da med ansatte når vi på ny skal kutte antall senger inn på sykehuset? Spørsmålene mange. Svarene er få og unnvikende. De svar som gis, kommer via media eller fra kollegaer i andre avdelinger.

Overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske retningslinjer)

I forskriftene om habilitering og rehabilitering, kapittel 4, §10. Det regionale helseforetaket skal sørge for at pasienter tilbys og ytes nødvendig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I §3, står: Formålet er at den enkelte pasient, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Ved å flytte Granheim til sykehuset, vil fortsatt lovverket kunne overholdes?

Nå er ikke jeg kjent med hvilke etiske retningslinjer Andersgaard jobber etter. Her er noen av mine.
– Jeg har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig.
– Jeg har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom.
– Jeg skal bidra til faglig forsvarlig, god og omsorgsfull praksis.
– Jeg skal bidra aktivt for å imøtekomme sårbare gruppers særskilte behov for helse- og omsorgstjenester.

Dersom jeg som sykepleier velger å gjøre min egen konklusjon for egen gevinst, trosse føringer, overser pasientsikkerhet og dropper etikk, vil jeg mistet min autorisasjon som sykepleier. Hvorfor medfører det samme ingen konsekvenser for Andersgaard og sykehusstyret?

Svanhild Pålhaugen, sykepleier og verneombud, Granheim lungesykehus