I en kommentar fra ansvarlig redaktør Tom Martin Hartviksen i GD mandag 19. september angripes Sykehuset Innlandet for manglende åpenhet. Han skriver at ledere og kommunikasjonsavdelinga i Sykehuset Innlandet «stritter imot» når avisen forsøker å få innsikt i rapporter og avtaler i forbindelse med omtale av to sluttavtaler og en varslersak. Det er ikke korrekt.

GD har i denne saken bedt om innsyn i to sluttavtaler, e-postkorrespondanse, en rapport etter en varslingssak og fakturagrunnlaget for denne. Begge sluttavtalene, e-postkorrespondansen og fakturagrunnlaget ble av Sykehuset Innlandet vurdert som offentlige dokumenter etter offentlighetsloven og ble utlevert til GD helt uten at noen «strittet imot». Det er kun GD sitt krav om innsyn i rapporten etter varslingssaken som i utgangpunktet ble avslått. Sykehuset Innlandet har også besvart de spørsmål GD har oversendt i forbindelse med sakene.

I GDs redaksjonelle dekning av denne saken hevdes det at Sykehuset Innlandet avslo innsyn i rapporten, fordi det er i sykehusets interesse at innholdet ikke blir kjent. Det er heller ikke korrekt. Sykehuset Innlandet avslo innsynet av hensyn til de omtalte i rapporten og forsvarlig personalforvaltning. Det er viktig for Sykehuset Innlandet å ha en god og forsvarlig saksbehandling i varslingssaker, der alle parter kan ha trygghet for at opplysninger behandles fortrolig. Det gjelder både den som varsler, den det varsles mot og ansatte som intervjues gjennom undersøkelsene.

Les også

Sjukehusledelsen og kommunikasjonsavdelinga stritter imot når vi forsøker å få innsikt i rapporter og avtaler

Det er viktig å presisere at Helse- og omsorgsdepartementet opprettholdt avslaget om innsyn da de behandlet GDs anke, men valgte å gi innsyn i deler av rapporten. I sin begrunnelse for å opprettholde avslaget skriver departementet at «virksomhetens behov for å legge til rette for en god varslingskultur, hvor ansatte både varsler og er villig til å gi innspill og vurderinger når en virksomhet undersøker en varsling, må veie tyngre enn offentlighetens behov for innsyn. I vurderingen er det ikke bare lagt vekt på denne saken, men også virksomhetens behov for å legge til rette for varslinger og behandling av disse i fremtidige saker».

Så langt i år har Sykehuset Innlandet mottatt 123 innsynsbegjæringer av ulike slag. De aller fleste fra media. Det er svært sjeldent at innsynsbegjæringer blir avslått og det praktiseres stor grad av meroffentlighet i de vurderinger som blir gjort.

I saker som ikke berøres av taushetsplikt eller personvern, legger Sykehuset Innlandet stor vekt på åpenhet. Vi har stor respekt for GD redaktøren og hans kollegaers viktige samfunnsoppdrag. I slike saker er det likefullt vårt ansvar som arbeidsgiver å ivareta fortrolig informasjon om nåværende og tidligere ansatte.

Frank Roar Byenstuen, kommunikasjonsdirektør i Sykehuset Innlandet