Lillehammer kommunes utkast til kommunedelplan for Lillehammer – Byplanen, innehar forslag til flere grøntarealer/arealer for lek og aktivitet i sentrum. Dette kan i utgangspunktet synes positivt; slike «lunger» har betydning for trivselen til beboere i og brukere av et sentrumsområde, og vil vanligvis være et viktig «korrektiv» til en verden primært fylt med stål, betong og asfalt. Men de må ikke legge beslag på p-plasser i sentrum før alternative plasser foreligger.

Rekkefølgen er viktig! I planforslaget foreslås dessuten avsatt et område ned mot skysstasjonen som areal for lek og aktivitet. Dette er «midt i» det område som kan utnyttes til bygg for kontorarbeidsplasser. Kommunen uttrykker i samme planforslag at det er svært viktig å få samlet denne typen arbeidsplasser i sentrum, og at byvekst må skje innenfra. Dette uttrykker vi et høyt og samstemt «ja» til! Da kan imidlertid ikke kommunen i samme plan foreslå avsatt deler av dette viktige arealet til grønt- og lekeområde!

Kontorarbeidsplasser er svært viktige for å utvikle et levende sentrum.

Det offentlige har de senere årene dessverre vært den fremste eksponenten for å flytte kontorarbeidsplasser ut av sentrum. Når planforslaget nå gir uttrykk for at det motsatte er målet, kan ikke samme plan legge hindringer i veien for en slik utvikling. Kontorarbeidsplasser er svært viktige for å utvikle et levende sentrum.

Området ned mot Skysstasjonen, dvs. deler av Skysstasjonsområdet, samt vesentlige deler av bakgårdsarealene i Kirkegata, er svært godt egnet for oppføring av bygg med litt høyde. Lokale arkitekters skisseforslag til Lillehammers svar på Barcode i Oslo, viser dette på en god måte.

Mens deler av sentrumsområdet slett ikke bør bebygges med høye bygg, eksempelvis arealene inntil og ved gågata, er området ned mot Skysstasjonen nettopp godt egnet for denne typen bygg. Det eksisterer allerede bygg i området på 8–9 etasjer. Områdets topografi, med sterk helning opp mot øvrige deler av sentrum, tilsier at området kan fortettes med bygg med mange etasjer. I byggenes 1.-etasjer kan vi ha handel som krever store arealer.

Vi vil med dette grepet kunne samle mange kontorarbeidsplasser på et forholdsvis lite område. Området ligger like ved et hovedknutepunkt for offentlig transport og kommunikasjon. Begge deler gjør utbygging gunstig, også i et miljøvennlig perspektiv.

Mange byer gjennomfører lignende utbygginger ved knutepunkt, for eksempel Bjørvika i Oslo. Avstanden fra offentlig kommunikasjon til arbeidssted blir kort. Dette er viktig; Mjøsområdet er etter hvert å betrakte som ett arbeidsmarked. Mange innbyggere bor i en by og jobber i en annen. Kort avstand fra buss/tog til arbeidssted blir dermed et konkurransefortrinn. Det kan medføre at flere virksomheter vil flytte fra andre kommuner til Lillehammer.

Hva med f.eks. å etablere et IT-cluster, dvs. en samling med ulike virksomheter innenfor IT-sektoren. Her vil vi kunne trekke til oss virksomheter fra bla. Oslo-regionen. Sammen med et moderne arkitektonisk uttrykk, vil vi oppleve denne effekten nettopp pga. bygningsmassens kvaliteter og beliggenhet. Vi vet at mange pr. i dag ønsker å flytte til Lillehammer.

Vi vil med dette vise at vi ikke bare er en by for bevaring av eldre bygg, men at vi også har en uttrykksmessig svært innovativ og fremtidsrettet del av byen. Dette vil igjen medføre at flere bruker byen vår og sentrum, hvilket igjen vil styrke handelens og de næringsdrivendes kår.

Vi vil derigjennom sikre utleierne stabile og gode leieinntekter. Dette vil sikre godt vedlikehold av sentrums bygningsmasse, som igjen er en styrke for hele sentrumsområdet. Og dernest, men kanskje viktigst av alt; vi vil med dette grepet sørge for at kommunen får høyere skatteinntekter, både fra nye innbyggere som vil bo og arbeide i byen, og fra virksomheter som flytter hit.

Lillehammer kommune trenger skatteinntekter fra nettopp ulike typer bedrifter og virksomheter. Vi trenger flere innbyggere i kommunen. Dette for bla. å finansiere stadig mer krevende oppgaver innenfor helse- og omsorgssektoren. Men da må ikke kommunen sørge for å ”spenne bein” for de muligheter vi har til nødvendig utvikling ved å foreslå deler av et så vidt viktig utbyggingsområde disponert til grønt- og lekeareal!