Regjeringspartiene har, sammen med Frp, fått årets statsbudsjett i havn. Deler av samferdselssektoren har fått et bra resultat. Utbedring av strekningen E16 Turtnes-Øye i Vang i Valdres og bygging nytt kryss ved Randen etter Rv 15, er begge gode prosjekt som vil få oppstart i 2021.

Det er likevel med noe undring jeg registrerer at ingen av prosjektene er tenkt fullfinansiert i 2021. Spesielt med en regjering og et støtteparti som er så opptatt av få frem at de tenker helhetlig finansiering av samferdselsprosjekt. Sp har foreslått en fullfinansiering av begge prosjektene i 2021. I tillegg har vi foreslått 50 millioner til ytterligere utbedring av Rv 3 gjennom Østerdalen. Det fant ikke regjeringen og Frp plass til.

I tillegg til disse konkrete prosjektene blir det bevilget ekstra penger til asfaltering av både fylkes- og riksveger, totalt 500 millioner kroner. Det er også bra. Etterslepet på vedlikeholdet av vegnettet er både velkjent og stort. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til å være så mye som 125 milliarder kroner. I en slik målestokk blir 500 millioner kroner til ekstra asfalt lite. Det er grunn til å rope et stort varsko over det store vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksvegnettet. Det er også en grunn til å stille et stort spørsmål ved hvordan prioriteringen av vedlikeholdet blir gjennomført. Svaret er ikke nødvendigvis mer penger til asfalt.

Svært mye av fylkes- og riksvegnettet ble bygd for 40-50 år siden. Det var ikke dimensjonert og bygd for den trafikkbelastningen som det nå blir utsatt for. Trafikken har økt, kjøretøyene har blitt større og tyngre, samtidig som vegene blir stadig mer nedslitt. Statens vegvesen har i lengre tid signalisert at det det begynner å haste med å ta vare på vegnettet. Vegene er utgått på dato. Svaret på dette er ikke nødvendigvis ny asfalt. Skadene blir bare borte for en liten stund. Å legge ny asfalt på en ødelagt veikonstruksjon er som male en råtten trevegg. Skadene kommer igjen om et år eller to i form av telehiv og ødelagt asfalt. Dette er uheldig for trafikantene og det er sløsing med skattebetalernes penger.

Det må legges inn et krafttak for å få stoppet vedlikeholdsetterslepet. For Sp vil opprustingen av fylkesvegnettet og riksvegnettet være et prioritert satsningsområde. Vegnettet er blodårene i distriktene og det er viktig for folk og næringsliv. Da trengs det et vegnett som rustes til å tåle dagens trafikk.

«Valdres-modellen», som nå benyttes for utbedring av 42 kilometer i E16 i Valdres, er en modell som er velegnet for utbedringsprosjekter av eksisterende veg. Her er fokuset å bygge nytt der en må, og forsterke og utbedre der en kan. Vegen får en asfaltert bredde på 8,5 meter og blir riktig dimensjonert. Tidlig involvering av entreprenør, og å gjennomføre lengre sammenhengende strekninger, har vært avgjørende for å holde kostnadene nede.

For Sp er vedlikehold og utbedring av eksisterende vei et viktig og prioritert satsingsområde. I vårt alternative Statsbudsjett la vi inn 2,1 milliard ekstra for å ivareta dette. Tydelige tilbakemeldinger fra hele landet viser at dette må bli en prioritert oppgave i den pågående prosessen med Nasjonal Transportplan.

Å ta vare på og utvikle det vi har er både bærekraftig og samfunnsøkonomisk fornuftig! Utbygging av infrastruktur dreier seg ikke bare om å bygge nytt.

Bengt Fasteraune, stdortingsrepr. (Sp), Oppland