Helseminister Bent Høie påstår i VG tirsdag 29. september at han har sett eksempler på at kommuner bevist bruker koronaepidemien for å dekke over underskudd som følge av dårlig økonomistyring. Det reagerer vi sterkt på! Videre hevder kommunal. og moderniseringsministeren Nikolai Astrup at kommunene har fått dekket alle utgifter og tap som følge av epidemien. Det er feil!

Ved gjennomgang av de ekstraordinære overføringene vi har fått til nå fra regjering, storting og fylke, viser det seg at vi har en stor og reell underdekning i forhold til faktiske påløpte kostnader. Våre utregninger viser at for Øyer kommune er tallet hittil om lag 10 millioner og tilsvarende tall for Trysil er 9 millioner. På toppen av dette kommer en stor skattesvikt som vi ennå ikke aner hvordan vil slå ut. Anslaget for tapte skatteinntekter ligger på henholdsvis 15. millioner for Øyer og 10. millioner for Trysil – og selv om inntektsutjevningen vil rette opp noe av dette tapet lever vi fortsatt med en stor usikkerhet.

Vi opplever at det er stort sprik mellom virkeligheten og det kommunalminister Nicolai Astrup sier, når han hevder at kommunene er kompensert for sine ekstrautgifter. Tallene fra våre to kommuner viser at vi bare har fått kompensert litt over halvparten av de kostnadene som har påløpt til nå. Det er ennå igjen tre måneder av dette driftsåret. Vi vet at utgiftene kommer til å stige.

Trysil er midt inne i et lokalt utbrudd. Der over 40 kommunalt ansatte innen helse og omsorg er satt i 10 dagers karantene med det øker bruk av vikarer og overtid. Vi har passert over 1700 tester i Trysil. Dette alene koster ca 1,5 millioner, 40 prosent av de vi tester har ikke bostedsadresse i Trysil men kommunen bærer utgiftene.

Regjeringen sier kommune Norge skal klare å spare 9 milliarder i reduksjon av lønns- og prisstigning. Vi opplever at dette ikke holder vann i møte med virkeligheten. I Øyer viser regnestykket at der regjeringen hevder vi skal klare å spare 8,6 millioner er det reelle tallet 3,43 millioner. Daglig kommer det fakturaer hvor Korona brukes som begrunnelse for hvorfor prisene stiger, dette være seg alt fra programvare til medisinskutstyr.

Regjeringen sier at vi i våre to kommuner har fått 26 millioner i Øyer og 29 millioner i Trysil, men vår gjennomgang viser et helt annet bilde. Øyer har fått 11,6 millioner og Trysil 16,1 millioner. I dette bildet regner også regjeringen inn overføringer til ekstraordinært nøringsfond og Øremerkede tilskudd til kommunalt vedlikehold. De ekstraordinære næringsfondsmidlene er gode bidrag til å få hjulene i gang igjen hos koronarammede bedrifter – men de kan selvfølgelig ikke dekke kommunens økte driftsutgifter. Det samme gjelder for vedlikeholdsmidlene. Kommunene er mer en forvalter av disse midlene ut i privatsektor enn noe annet. De er ikke en del av den kommunaløkonomiske virkeligheten.

Statsministeren, finansministeren og kommunalministeren har ved gjentatte anledninger, senest på pressekonferansen 21. september 2020, understreket at kommunene skal få dekket sine reelle utgifter i forbindelse med utbruddet av covid-19. Det være seg ekstrakostnader som følge av smittepress, økt krav om bemanning og renhold eller tap av skatteinntekter som følge av at lokalt næringsliv sliter.

Vi har en klar forventning om at regjering og storting lover det de hele tiden har sagt til kommunene. Vi ønsker nå å få et møte med kommunalministeren der vi får legge fram våre synspunkter på hvilke utfordringer vi har og hvilken statlig hjelp vi trenger for å kunne møte vintersesongen i våre to kommuner. Vi trenger forsikringer om at vi får dekket våre reelle utgifter slik at vi ikke må legge ned gode kommunale velferdstjenester for å kunne holde beredskapsnivået oppe.

Ingen, og minst av alt vi, ønsker å havne i en situasjon med nedstengte skianlegg og hytteforbud fordi kommunene ikke får kompensert sine faktiske utgifter til beredskap for testing, smittehåndtering og mulighet for å levere gode velferdstjenester til befolkningen så vel som til hyttebefolkningen vår.

Jon Halvor Midtmageli, ordfører, Øyer kommune