Det gir ingen mening at kommersielle selskaper skal ha lov til å hente ut fellesskapets penger fra barnevernet i privat profitt. Profitt på sårbare barn, butikkvirksomhet i en tjeneste som skal gi omsorg for dem som virkelig trenger det. For SV er det en selvfølge at hver eneste krone som fellesskapet gir til barnevern skal gå til omsorg og beskyttelse av barn.

Høyreregjeringa synes ikke det er så viktig at alle pengene blir brukt på barna. De har latt store kommersielle konserner sikre seg en stadig større andel av barnevernstilbudet. Flere av konsernene har til og med eiere som er registrert i skatteparadis og som tar ut utbytte. Utenlandske konsern har økt sin andel av driftsinntektene i barnevernet fra 23 % i 2010 til 60 % i 2018. Det er de ideelle og små enkeltstående private bedriftene dette går ut over.

Risikoen med butikk-barnevernet er vist i rapport etter rapport. Ubetinget tro på markedsretting hindrer samarbeid og samhandling. Det er vanskelig med opparbeidelse av stabile fagmiljøer og det er lite utveksling av faglig kunnskap. Hvorfor? Fordi aktørene rundt er gjort til konkurrenter.

SV er opptatt av at barnevernsinstitusjoner skal være et stabilt hjem for barn og unge i en sårbar fase av livet. Vi ser imidlertid at konkurranseutsetting fører til uro og utrygghet for både barna og de ansatte. Anbudsperiodene er korte, og ideelle aktører opplever å tape anbud på grunn av økonomiske hensyn. Stabilitet og trygghet trues i tilbud som har som mål å skape nettopp det.

Barn i barnevernet snakker om at det settes en prislapp på hodene deres. Enkeltbarn blir i dag satt ut på anbud for å bli bydd på gjennom enkeltkjøp av institusjonsplass, hvor stort sett de kommersielle med de store anbudsapparatene vinner. Det er en anslått årlig profitt i velferden på 1,1 milliarder kroner.

Jeg vil ha et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger eller å konkurrere basert på pris i anbud. Hensynet til barnas beste må være helt urokkelig, ikke profittmotiv.

Hvordan skal det se ut? Her er SVs fempunktsplan for et profittfritt barnevern:

1. Myndighetsutøvelse i barnevernet skal utføres av det offentlige, ikke private aktører. Det beste for barns rettssikkerhet er at offentlig myndighetsutøvelse utøves av det offentlige.

2. Anbudsregimet skal avskaffes. Kjernekapasiteten i barnevernet skal være offentlig, supplert av ideelle aktører ved bruk av tilskudd etter modell av familievernet.

3. Tjenesten tas tilbake i offentlig regi. Det offentlige skal bygge opp sitt institusjonstilbud, og sikre flere plasser i beredskap for akutte plasseringer. Det offentlige skal overta driften av tilbud som i dag er kommersielle når avtalene løper ut, i stedet for å lyse ut nye anbud. Virksomhetsoverdragelse sikrer de ansatte, og gir trygghet for barna på veien.

4. Profitt skal forbys. Barnevernloven skal endres, slik at offentlige tilskudd til barnevern må komme barna til gode, og ikke tas ut i profitt på noe vis. Private tilbud må være definerte som ideelle eller ikke-kommersielle for å motta tilskudd.

5. Bemanningsløft i det kommunale barnevernet. SV vil ha 1000 nye ansatte i det kommunale barnevernet over en fireårsperiode. Det gir mer tid til faglig utvikling, samhandling og til å se hvert enkelt barn. Dette igjen vil gjøre behovet for å kjøpe private tjenester mindre.

Jeg vil bidra til å skape barnas barnevern, ikke det butikk-barnevernet vi har i dag.

For samarbeid, ikke konkurranse. For omsorg, ikke omsetning. Barnas barnevern.

Anne Lise Fredlund, fylkesleder, Innlandet SV og Stortingskandidat Oppland SV