Kommunestyret i Lillehammer vedtok i mars 2020 en ny arealplan. Men innspill til utbygging på Nordseter-området ble holdt utenfor, utfra et ønske om å utarbeide en helhetlig plan for dette. I slutten av november samme året ble det lagt fram et planprogram for områderegulering av Nordseter. Innen høringsfristen kom det 75 uttalelser og NiL avgav en uttalelse. Den videre behandlingen av planprogrammet skjedde i mars 2021, da kommunedirektøren la fram til politisk vedtak å fastsette et planprogram. Dette ble vedtatt av kommunestyret 26. mars.

Det er listet opp forhold som skal utredes i tilknytning til utbyggingsforslag, som byggegrense, vann- og kloakkforhold, turstier og skiløyper. I forkant av vedtaket var det diskusjon om hvordan utbyggingsområder skal avgrenses, utredes og nivået på en eventuell utbygging. Kommunedirektøren innførte i sin innstilling begrepet ambisjonsnivå og foreslo fire nivåer, fra et lavt (4) til et høyt (1). Begrunnelsen var at det i høringen var kommet flere innspill til fortetting, næringsutvikling og nye hyttefelt. Det sies derfor at det må legges til grunn et forhold mellom bevaring og utvikling. Et flertall i kommunestyret vedtok at ikke bare nåværende Nordseter, men hele området helt fram til Ringsakers grense skal utredes og eventuelt åpnes for bygging av fritidsboliger. Ut fra det som kalles et moderat nivå.

Naturvernforbundets overordnede oppfatning er imidlertid at utbygging av fritidsboliger må skje i begrenset omfang, både når det gjelder arealbruk og måten det bygges på. NiL vil i planprosessen framover støtte det laveste ambisjonsnivået (4). Hovedgrunnen er bl.a.at utbygging til Ringsakers grense ikke er i samsvar med hensynet til naturmangfoldet og reduksjon av klimagasser. Dette er i dag et relativt uberørt område, bortsett fra fritidsboligene på Heståsen, som ligger helt inntil Ringsaker.

Naturvernforbundet ønsker at viktige natur- og friluftsområder må sikres gjennom en klart definert byggegrense. NiL og en rekke andre organisasjoner har uttalt at grensen østover må gå ved Høgfjellslia. Videre at det ikke bygges ovenfor Kausvegen, som ligger øverst på Nordseter mot Fjell-løypa. Det må ikke bygges vest for Nordsetervegen/Reinavegen og mot Gropmarka nedenfor området Sæter III. Innenfor byggegrensen kan det skje en forsiktig fortetting, men ingen tiltak/bygging på myrer, ingen snauhogging og planering i tette felt. Dette for å hindre ytterligere naturtap og økte klimautslipp.

Tidlig på høsten 2021 ble det lagt fram et innspill fra Olav Sørbø, eier av Kaussetra og Cathrine Mørch/Anders Friis, Nordseter Fjellpark. Det tar utgangspunkt i ambisjonsnivå 3 for næringsutvikling og å opprettholde dagens nivå med noe fornyelse og videreutvikling. NiL går i mot et innspill om skitrekk og sykkelpark vest for Reinavegen mot Snauskallen, som ble presentert i GD 26/11- 2021. Dette vil føre til inngrep i en relativt uberørt natur, avskoging og bygging av sykkeltrasèer, heishus og master på bl.a. myr. Anlegget vil dessuten komme i konflikt med nåværende snøskuterløype for transport innover fjellet. Vi vil minne om at denne er en forutsetning for en politisk vedtatt enighet om at fjellvegen er vinterstengt og skal brukes til skiløyper. Det kan imidlertid være mulig å få til forslaget om en klatrepark angitt på begge sider av sommervegen ovenfor den forhenværende bomhytta. Men inngrepene må være små og klatrebare trær må bevares. NiL vil likeledes fraråde at kommunen godkjenner et forslag til ny veg til Kaussetra vest for Nevra Aparthotell, da den i all hovedsak vil gå over myr.

Det mangler i stor grad interne gangveger på Nordseter. Det er kommet forslag om å etablere en oppgruset trasè langs skiløypa fra området Sandbakken nedenfor vegen til Sjusjøen, forbi fjellkirken og langs Skogsløypa opp til parkeringsplassen ved Servicesenteret. Men denne vil for en stor del gå over myr. Bare av den grunn bør forslaget skrinlegges. Samtidig er det mange som bor langs Nordsetervegen og som er henvist til den trafikkerte vegen. NiL håper at aktører og interessenter på Nordseter i stedet kan samle seg om å påvirke Innlandet fylkeskommune til å få anlagt en gangveg langs Nordsetervegen.

Terje Onshus, Arne Chr. Stryken og Kjersti Swensen, Naturvernforbundet i Lillehammer (NiL)