Gå til sidens hovedinnhold

Bekymringen for flom øker nok en gang

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sammen med grunneiere, lokal entreprenør og styret for Frya næringspark har vi i lang tid pekt på faren for flomskade p.g.a. den store ryggen med stein og grus i utløpet av Frya elv. Vi er bekymret for at landsidene blir gravd ut, og at elva kan ta nytt løp.

I like lang tid har vi stilt spørsmålet om hvem som har ansvaret – hvem som skal betale regningene – når naturskader skjer – særlig når vi lokalt har sagt tydelig fra om behovet for ras- og flomtiltak.

Arbeidet hittil har bestått av omfattende reguleringsplanarbeid og dokumentasjon, møtevirksomhet og kaffedrikking, kommunal behandling, befaringer med lokale og sentrale politikere, søknader om masseuttak, samordnet innsigelse fra statsforvalter, fylkeskommune og NVE, resultatløst meklingsmøte, ny befaring med 3 departement.

Siste møte var nå i januar – forut for kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av innsigelsene. Det var et godt møte. Miljøhensyn og verneverdier er viktig, men KMD skal nå gi saken en helhetsvurdering, som også skal omfatte sikkerhet og beredskap i et utrolig viktig næringsområde, ikke minst sett i lys av lokal sjølråderett og lokalkunnskap.

Vi ser fram til denne helhetlige vurderingen, og at det blir utvist godt politisk skjønn og vektlegging av alle hensyn. Løsningen ligger i dagen.

Blir det blir sagt ja til engangsuttak i utløpet – med et fastsatt kvantum – vil reguleringsplanen kunne vedtas slik den ligger i tråd med innsigelsene. Da vil vi se effekten av masseuttaket lenger oppe i elva i årene fremover. Vi har foreslått dette for departementet.

Forskjellene i syn mellom kommuner, grunneiere og overordnede myndigheter på masseuttak og effekten masseuttak har, er for stor. Det bør uroe sentrale politikere. Masseuttak i Frya elv har vært utført i generasjoner – også i de senere årene og i samme området som nå er konfliktfylt og med innsigelser.

Søknad om masseuttak skal vurderes etter mange lovverk, der «alle» mener «sin lov» er viktigst. Resultatet blir deretter. Ansvaret lokalt og nasjonalt er fragmentert. Behovet for samordning mellom sektorer er stort og tiden er overmoden for forenkling av forvaltningsapparatet.

Eksempelvis må samfunnsviktige beredskapsuttak i sideelver enkelt kunne gjennomføres uten at kommunen blir handlingslammet.

Praktikere med solid lokalkunnskap og tillitsvalgte som oss har sagt dette lenge. Ord må bli handling. Det går atter mot vår, og bekymringen for flomfare, flom og flomskade i Gudbrandsdalen øker – nok en gang!

Arne Fossmo, ordfører i Ringebu (Ap)
Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron (Sp)