Dette skriver de i brevet:

Regjeringa må styrke korona tiltakene – bedrifter og arbeidstakere kan ikke bære kostnaden for den alvorlige situasjonen landet er i! skriver de.

Flere kommuner i Gudbrandsdalen er meget hardt rammet av koronaviruset. Vår region var blant de første i Norge som ble alvorlig rammet. Situasjonen skaper utrygghet og usikkerhet blant både innbyggere og i næringslivet.

Folk i Lillehammer og Gudbrandsdalen har på en formidabel måte tatt situasjonen på alvor og følger opp de råd som både nasjonale og lokale myndigheter kommer med. Ved å stå sammen skal vi klare å mestre denne situasjonen.

Men samtidig trenger vi en betydelig hjelp fra Staten. Vi ser nå at flere småbedrifter permitterer alle sine ansatte. For flere næringer og bedrifter er dette svært kritisk. Både bedrifter og ansatte går en utrygg framtid i møte.

På mandag skal Stortinget behandle den økonomiske tiltakspakka som Regjeringa har lagt fram.

Vi mener at tiltakspakka er alt for svak, og den bidrar ikke til å trygge verken bedrifter eller arbeidstakere. Vi mener det er helt urimelig at bedrifter og arbeidstakere skal ta regninga når de blir rammet av konsekvenser av korona tiltak.

Som et eksempel får arbeidstakere lønna kutta med nesten 40 prosent etter to dager ute av jobb. Det kan vi ikke akseptere. Vi setter vår lit til at et flertall på Stortinget sørger for at arbeidstakere skal ha full lønn i hele perioden.

Tiltakspakka er også for dårlig når det gjelder permitteringsregler, samtidig som det må legges bedre til rette for de som har barn og er i karantene.

Reiseliv, opplevelsesnæringene og serveringsbransjen er spesielt utsatt. Dette er bransjer som i utgangspunktet lever på små marginer, mindre enn de fleste andre næringer.

Avgiftskutt og skattelette er langt fra nok for disse næringene. Som et eksempel så henter reiselivet i vår region nesten 40% av årsomsetningen sin i påska og i helgene før og etter påske. For mange er det snakk om å "være eller ikke være". Situasjonen er kritisk for, og det er behov for adskillig mer kraftfulle tiltak.

Fra NHO i Innlandet hører vi at 8 av 10 bedrifter kan bli nødt til å permittere om kort tid. Det er dramatisk.

Norge er i en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Partiene i opposisjon krever krever flere og bedre tiltak. Vi ber på det sterkeste om at Regjeringa sørger for at Stortinget samler seg om en kraftigere økonomisk tiltakspakke som møter den situasjonen vi er i.

Tiltakene

I brevet foreslår de også at det gjennomføres en rekke tiltak:

1. Arbeidstakere må sikres full lønn

 • Alle arbeidstakere må sikres full lønn når de blir satt i karantene eller blir permittert i forbindelse med Covid-19 viruset.
 • Dette kan for eksempel gjøres ved at arbeidstakere blir gitt rett til sykelønn i disse tilfellene.
 • Å sikre at arbeidstakere har trygghet for lønn i denne situasjonen sikrer at arbeidstakerne slutter opp om karantenetiltak – og er dermed et viktig smittevern tiltak. Vi har hørt historier om folk som er redde for å gå til lege i frykt for å bli satt i karantene
 • Mange arbeidstakere har ikke mulighet til å jobbe fra hjemmekontor, og vil oppleve å bli permittert, fordi arbeidsgiver må stenge ned virksomheten. Spesielt kan dette være mange lavtlønnsyrker innen servicesektoren, for eksempel restaurant og reiseliv. Det vil også ramme produksjonsbedrifter og entreprenører, som ikke kan ha hjemmekontor.

2. Tiltak for næringslivet

 • Det er ikke rimelig at bedriftene skal bære den økte kostnaden som følge av stengte barnehager og skoler. Derfor må Staten må dekke dagpenger fra første dag
 • Omsorgspermisjon må gjelde så lenge skoler og barnehager er stengt. Mange sykepleiere/helsearbeidere med små barn er avhengig av barnehage og skoletilbud. Men når ektefeller/fedre ikke har en samfunnskritisk blir omsorgslønn i 15 dager for lite.
 • Fjerne eller evt innføre halv arbeidsgiveravgift ut dette året

3. Reiseliv, opplevelser og arrangement rammes hardt

 • Stortinget må komme med en egen tiltakspakke for denne næringa. Her er konsekvensene allerede alvorlige, det haster med tiltak.
 • Innføre kompensasjonsordning. Kulturinstitusjoner, større arrangement og idrettslag taper betydelige inntekter pga at arrangement blir avlyst. Inntekter som blir brukt i å skape aktivitet, bla for barn og unge, uteblir. For at man skal unngå slike skadevirkninger må det etableres en kompensasjonsordning for arrangører innen idrett, kultur og opplevelsesnæringen.
 • Det må sikres økonomiske midler, gjennom kriselån og tilskudd, til å sikre fortsatt drift av virksomheter som kommer i en vanskelig situasjon pga koronaviruset. Kan vi fremme tiltak som siker rente og avdragsfrihet i eksempelvis 6 mnd
 • Andre tiltak som er fremmet av bransjen selv: 1. Fritak fra kommunale avgifter/skatter i 6 mnd (må kompenseres av staten). 2. Fritak for nettleie i 6 mnd.
 • Bruke Innovasjon Norge til å fremme tiltak som kan bygge opp igjen bransjen på sikt

4. Selvstendige næringsdrivende og frilansere må også få sikkerhet for inntekt.

 • Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere, spesielt innen kulturfeltet, opplever nå at oppdrag og inntekt faller bort, uten at de har noe sikkerhetsnett. Disse må tas vare på, på samme måte som fast ansatte.
 • Disse gruppene kan få omsorgspenger om de er hjemme med barn, pga stengte skoler og barnehager, men først etter 10 dager. Dette er sosialt urettferdig (gjelder de med mer enn to barn, er alene om omsorgen eller har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn (oppgitt til Fri Fagbevegelse fra Arbeids og sosialdepartementet)).

5. Norsk matproduksjon

 • Det bør stilles midler til rådighet for jordbruket for å sikre beredskapsgrupper i forbindelse med eksempelvis lamming og kalvingstid utover våren.