Hensynet til livet i og rundt elvene i Norge har alt for lenge måttet vike for stadige ønsker om ny kraftutbygging. Vi befinner oss midt i en global naturkrise. Arter forsvinner i et tempo som aldri før er registrert. Når vi vet at hele 40 % av landets hekkende fuglearter står i fare for å dø ut i Norge hvis vi ikke greier å snu dagens negative miljøpåvirkninger, er det viktig å begrense tiltak som truer de sårbare artenes leveområder.

Derfor gir planene om ny vannkraftutbygging i Lågen grunn til bekymring. Som tidligere omtalt i GD og Dølen, utreder nå Gudbrandsdal Energi og Hafslund Eco muligheter for en kraftverksdam ved Vikafossen, med vannføring fra Lågen i tunnel forbi Vinstra ned til Øya gard. Det skisseres en betydelig lavere vannstand enn naturlig på elvestrekningen. Vi frykter at de negative konsekvensene av dette vil bli betydelige for flere av de verdifulle artene.

Naturen i Gudbrandsdalslågen er verdifull både for mennesker og mange arter. Elva med sine sideelver er et stort, sammenhengende vannsystem med stor variasjon i naturtyper og biotoper for planter og dyr. Den hører til Europas beste fiskeelver når det gjelder harr og ørret, og er av stor betydning for lokalt fritidsfiske og for naturbasert reiseliv.

Etter hundre år med kraftutbygging, har to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Deler av Lågen med sideelver har også blitt regulert. Samtidig er hovedvannstrengen i Lågen fortsatt blant vassdragene med de største vannrelaterte naturverdier i gamle Oppland.

Vi mener verdien i den gjenværende intakte vassdragsnaturen i Lågen må vektlegges betydelig. En eventuell ny vannkraftutbygging i Lågen gir sannsynligvis store inngrep, og utbyttet vil være begrenset. Vi mener at utbyggingen ikke kan anses å være samfunnsmessig nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft, når vi vet at Norge har et svært stort energisparingspotensial.

Frigjøring av energi gjennom energisparing og effektivisering av eksisterende kraftverk, er etter vårt syn viktigere tiltak enn bygging av nye kraftanlegg med konsekvenser for friluftsliv og natur. En satsning på energisparing kan frigjøre mye energi til det grønne skiftet, bidra til redusert strømforbruk og spare naturen for nye kraftutbygginger. Det er en dårlig løsning å sikre oss mot høye strømpriser ved å bygge ned mer natur.

Jon Opheim, BirdLife Norge avdeling Oppland
Tore Solbakken, Gudbrandsdal Sportsfiskeforening
Ole Midthun, Naturvernforbundet i Innlandet