«Etter dokumenterte skader på sau, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv 9 deler av Lom og Vågå kommuner.» Denne meldingen ble sendt ut fra Statsforvalteren i Innlandet mandag.

Mandag gjaldt det Vågå og Lom. Søndag ble det gitt skadefellingsløyve på gaupe i Dovre, samtidig som det ble iverksatt fellingsforsøk på ulv etter en observasjon i Alvdal. Lørdag var det gitt skadefellingstillatelse på bjørn i Dovre, og fredag ble det iverksatt skadefellingsforsøk på bjørn også i Nord-Østerdalen. Det er gjennomført fellingsforsøk på alle de fire store rovdyra i Innlandet i løpet av juli.

Regjeringen bruker gjerne nasjonale tall og statistiker for å dokumentere en vellykket rovdyrforvaltning. Når antall dokumenterte tilfeller av beitedyr som er dokumentert eller antatt tatt av rovdyr går ned, forteller tallene bare halve historier. Resten av disse historiene handler blant annet om bønder som har gitt opp, og om færre dyr som slippes på beite.

Nasjonale tall forteller bare halve historier

Rekken av skadefellingstillatelser gitt i beiteprioriterte områder, sier noe om at enkelte beiteområder er særlig utsatt for rovdyrangrep. Gjentatte fellingsforsøk viser hvor vanskelig oppgaven til kommunale fellingslag er, og prisen for at vi ikke klarer å drive en bestandsregulering som er effektiv og presis nok i jaktsesongen, er det beitebrukere i utsatte områder som betaler.

Det er forholdsvis lav temperatur på den politiske debatten om rovdyrforvaltning for tida. Ei heller er det grunn til å vente at dette er et tema som får veldig mye fokus i ukene foran stortingsvalget i september. Slik blir det fordi oppmerksomheten nasjonalt rettes mot nasjonale tall, og ikke mot alle dem som gjennom en lang beitesesong kjenner hvor belastende det er å vite at egne dyr ikke får fred.