Saken var oppe i fylkesutvalget tirsdag, og realitetsbehandles i fylkestinget 17. oktober.

Det er en rekke veger i Oppland som får lavere takster som følge av årlig statlig tilskudd. Det blir en reduksjon på ti prosent av gjennomsnittstakstene.

De vegene det er snakk om er:

Rv 4: Lunner - Jaren

E16 Fønhus - Bagn

E16 Bagn - Bjørgo

E6 Øyer-Tretten

E6 Frya - Sjoa

I vedtaket heter det at søknader om takstreduksjoner for alle prosjektene må gjøres under forutsetning av at:

- tilskuddsordningen evalueres etter en tid, og at tilskuddsbeløpet justeres ut fra nye vurderinger av faktisk nødvendig tilskuddsbehov.

- Dersom tilskuddsordningen helt eller delvis faller bort, må bompengeselskapene også ha mulighet til å øke takstene til samme nivå som takstene var før tilskuddsordningen ble innført.

- Dersom bomselskapets økonomi tilsier at bompengetakstene må økes, forutsettes det at bompengeselskapene har mulighet til å øke takstene med utgangspunkt i takstnivå fastsatt ved Stortingets behandling.

- Alle takstøkninger behandles i tråd med gjeldende retningslinjer

- Takstene indeksreguleres i takt med prisstigningen.