Corona-epidemien har rammet oss for fullt. En helserelatert hendelse, men med store konsekvenser for næringsliv, idrett, kultur, skoledrift og ellers mye daglig aktivitet.

Epidemien har nødvendiggjort at mange må jobbe fra hjemmekontor, og digitale møter gjennomføres i stort omfang. Skoledrift skjer for stor del gjennom nettet, og kontakt med NAV og helsevesenet er andre eksempler på det samme.

Selv om vi håper på at situasjonen skal normaliseres så fort så mulig, har dette for alvor vist viktigheten av nettilgang og bredbånd.

I Innlandet har dekningsgraden gått klart opp de siste årene, og er i dag på omlag 73 prosent. (100 MBIT/S)

De to tidligere fylkeskommunene Hedmark og Oppland har i perioden 2017-2019 bevilget til sammen 142 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Sammen med kommunal satsing, engasjement fra lokalbefolkningen og NKOM midler (statlige) har dekningsgraden økt.

Det er imidlertid fortsatt et godt stykke før dekningen har nådd alle, og bekymringen er at de siste prosentene kan bli de mest krevende. Om lag 44.000 husstander har fortsatt ikke dekning.

Satsingen på bredbånd er en investering i levende distrikter framover. Situasjonen den siste tiden har minnet oss om det. Det handler om hvordan vi best skal unngå et digitalt klasseskille.

Det arbeides med et regelverk knyttet til leveringsplikt nasjonalt. Hvordan dette vil ta form er derfor noe usikkert. Det offentlige finansieringsbehovet for full utbygging i Innlandet vil anslagsvis ligge på ca. 1,3 milliarder kroner.

Innlandet fylkeskommune vil forvalte sitt ansvar for bredbåndsutbyggingen på en best mulig måte både kompetansemessig og finansielt. Samarbeidet med kommuner/regioner vil være viktig.

Likevel, vi trenger et krafttak fra statlig hold de kommende årene, og forutsigbare rammer for å nå målsettingen om full bredbåndsutbygging i Innlandet. Herunder må regelverket om leveringsplikten avklares. Det som framstår åpenbart er at markedet klarer ikke å løse dette alene, i hvert fall ikke i et fylke som Innlandet med spredtbygd bosetting.

Bredbånd er grunnleggende infrastruktur på lik linje som strøm, og er avgjørende for næringssatsing og bosetting. Coronasituasjonen har for alvor minnet oss om det.

Per-Gunnar Sveen, leder hovedutvalg for næring (Ap), Innlandet fylkeskommune