I Innlandet produserer vi mer strøm enn vi bruker. Mye mer. I stedet for å eksportere denne strømmen til andre deler av landet – og utlandet – bør vi bruke den til å utvikle Innlandet. Det er enorme muligheter for både arbeidsplasser, ny industri og stor verdiskapning om vi tenker nytt og bruker mulighetene. I Innlandet produseres vannkrafta vår årlig noe mer enn 11 TWh. Altså 11 milliarder kilowattimer. Forbruket er imidlertid kun 7 TWh. Det betyr at 4 TWh produseres her uten å brukes her. Vi vet at Norge må produsere mer strøm i årene som kommer. Når framtida planlegges, må vi kreve at mer av kraften som produseres i Innlandet også blir brukt her. Det er det flere gode grunner til.

Den første – og viktigste – grunnen er at industriproduksjon i framtida må være der det er kraftproduksjon. Når strøm transporteres, skjer det et transporttap. Opp mot 20 % forsvinner på veien når det er kaldt, og i snitt mister vi 10 % av produksjonen i Norge gjennom transport. Fortsetter vi slik, må vi produsere vesentlig mer strøm enn nødvendig. Løsningen er å bruke strømmen nærmest mulig produksjonsstedet. Altså at strøm som produseres i Innlandet, brukes til virksomheter i Innlandet – i stedet for å sendes andre steder.

Den andre viktige grunnen er at Innlandet må komme seg ut av oljeskyggen. Innlandet trenger flere arbeidsplasser og vi har vært under radaren for lenge for de store etableringene. Det er rett og slett vår tur nå.

Den tredje viktige grunnen er at Innlandet har store tilgjengelige arealer som ikke kommer i konflikt med naturmangfold, tettbebyggelse eller som koster for mye. Store arealer, mye strøm og lite konflikt med tettbebyggelse eller naturmangfold er rett og slett Innlandets fordeler som vi i Arbeiderpartiet mener vi må bruke til å bygge Innlandet videre.Samtidig har Innlandet spennende kompetansemiljøer og sterk industri som kan få til mye sammen, hvis vi fra politisk hold legger forholdene bedre til rette for det. Innlandet Fylkeskommune har sammen med næringslivet vært av de beste på å utdanne gode fagarbeidere, vi har gode klynger i næringslivet og vi har akademia som står sterkere enn noen gang tidligere.

Flere steder i Innlandet står industrietableringer eller -utvidelser på vent. For å utløse etableringer som er på vent, og for å skape de arbeidsplassene som lokal bruk av kraften gir, mener vi byggingen av ny transformatorkapasitet ved Mustadmarka i Gjøvik (Skyberg) må framskyndes. Vi krever også at Statnett umiddelbart, setter i gang med utvidelse av transformatorkapasiteten ved Vang. Dette vil sikre at det er kraft nok i «Mjøsringen» til å få etablert spennende industri både rundt Mjøsa, i SørØsterdal og sørover i Kongsvingerregionen. Og det får altså ned effekttapet ved strømtransporten i nettet, samtidig med at vi skaper ny virksomhet, nye arbeidsplasser og nye muligheter i Innlandet.

Da Arbeiderpartiet utformet politikken for å gjenreise Norge etter krigen, spilte strømmen en nøkkelrolle. Ren strøm, rimelig strøm og rikelig strøm bygde industri, arbeidsplasser og lokalsamfunn. På samme måte som Arbeiderpartiet har bygget landet, vil vi bygge Innlandet.

Thomas Breen, foreslått fylkesordførerkandidat AP
Iselin Vistekleiven, foreslått fylkesvaraordførerkandidat AP
Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet