Det er enkelt å se bort fra dilemmaer når man velger å ignorere sentrale momenter. Einar Busterud slår til med storslegga og hevder det ikke finnes dilemmaer i saken om Innlandet, og at fylkestinget ikke har annet valg enn å følge resultatet fra folkeavstemninga. Han tar feil.

Folkeavstemninger i Norge er rådgivende, noe de fleste fra Vang over en viss alder kjenner godt til. Det betyr at å avholde en folkeavstemning er å be folket om råd. Myndigheten og ansvaret for å ta den endelige beslutningen ligger på de folkevalgte – fylkestinget i dette tilfellet.

I de få nasjonale folkeavstemninger vi har hatt, om løsrivelse fra Sverige, valg av konge, brennevinsforbud og EU-tilslutning, har rådet alltid blitt fulgt. Men i lokale folkeavstemninger er ikke den tradisjonen like sterk. Det er altså ikke slik at fylkesstyret i MDG Innlandet er de første i Norge som ikke vil følge et råd fra en folkeavstemning, og det vil heller ikke Innlandet fylkesting være.

Folkeavstemningen om å videreføre eller dele Innlandet ble vedtatt av fylkestinget som en del av en pakke. Et enstemmig fylkesting, både partiene som i utgangspunktet var for videreføring, og partiene som i utgangspunktet var for deling, vedtok å gjennomføre en høringsrunde blant kommuner, fylkeskommunale råd, organisasjoner m.m., i tillegg til en undersøkelse blant medarbeiderne i fylkeskommunen. Dette skulle gjøres for "å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag til fylkestinget".

Vedtaket sier altså at man skal ha et bredest mulig grunnlag for en avgjørelse. Det kan vanskelig tolkes på annen måte enn at fylkestinget har bestemt at de skal ta en avgjørelse på grunnlag av alle disse høringsuttalelsene i tillegg til resultatet fra folkeavstemningen. Å se totalt bort fra høringsuttalelsene fra kommuner, lag, bedrifter, organisasjoner, offentlige institusjoner og egne ansatte ville dermed være i strid med et vedtak i et demokratisk valgt fylkesting.

Dette er den helheten og de dilemmaene som Busterud velger å overse. Hvorfor ba fylkestinget alle disse instansene om råd hvis det uansett bare var folkeavstemningen som skulle høres på?

Busterud hevder at grunnen til at blant annet vi i MDG Innlandet har tatt den vanskelige avgjørelsen å se bort fra resultatet i folkeavstemningen, er at vi ikke liker resultatet. Det er en temmelig grov påstand overfor politikere med et annet standpunkt enn en selv. MDG Innlandet landet på dette standpunktet etter en lang debatt der dilemmaene som Busterud ikke ser, ble grundig belyst. Vi baserte standpunktet vårt på helheten og ikke bare på en del av den.

Bård Uri Jensen, Ottestad, sekretær i fylkesstyret for MDG Innlandet

Les også

Fare for økt splittelse og økt politikerforakt