Gå til sidens hovedinnhold

Cannabis og ytringsfrihet

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Fem lærere ved Lillehammer videregående skriver i et leserinnlegg i GD om valgkamputspillet til Unge Venstre om legalisering av cannabis og ytringsfriheten på de videregående skolene i Oppland. Innlegget etterlater inntrykket av at fylkesopplæringssjefen i Oppland fylkeskommune på egenhånd forsøkte å stanse Unge Venstres kampanje i forbindelse med skoledebattene og dermed retten til å ytre seg fritt. Dette er en forenkling av de faktiske forholdene som jeg gjerne vil få korrigere.

Den offentlige videregående skolen er for alle elever. Fylkeskommunen som skoleeier har dermed også et særskilt ansvar for å ta vare på alle elever. Når Unge Venstre med sine standpunkter om legalisering av cannabis også benyttet seg av kampanjemateriell i forbindelse med skoledebattene, reiste dette et spørsmål blant fylkesutdanningssjefene rundt om i landet om innholdet i dette var innenfor regelverket. Temaet ble diskutert på tvers av fylkene, og det var bred enighet om at Unge Venstre har all rett til å argumentere for sitt syn på narkotikapolitikken, og fremme et standpunkt om legalisering. Det som derimot var vanskeligere å ta stilling til, var hvorvidt materiellet som ble brukt, var innenfor det som kan regnes som valgkampmateriell. Materiellet kan oppfattes som en kampanje for cannabis. Opplæringslovens § 9-6 har en bestemmelse om reklame i skolen:

Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

I diskusjonen knyttet til Unge Venstres kampanjemateriell var det særlig punktet «som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar», sammen med barnekonvensjonen § 33 om vern mot narkotika, som fikk flere fylkesutdanningssjefer til å konkludere med at dette materiellet ikke kunne benyttes på skolens områder.

Kunnskapsdepartementets jurister tolket opplæringslova § 9-6 annerledes og kom derfor fram til en annen konklusjon enn fylkesopplæringssjefene. Dette ble tatt til etterretning, med det til følge at Unge Venstre de siste dagene av valgkampen fikk fortsette med å dele ut sitt kampanjemateriell om legalisering av cannabis.

Rasmus O. Vigrestad, fylkesrådmann i Oppland