I kommunestyremøte 23. januar stemte et knapt flertall for posisjonens forslag om å legge alle kommunestyremøter til dagtid.

Er det en stor endring posisjonen har tatt til orde for? Nei. Det er allerede mange møter på dagtid. Nå legges det til 10 halvdagsmøter, tilsvarende fem arbeidsdager i året. Dette kan ikke kalles en dramatisk endring for sittende kommunestyre og det får ikke dramatiske konsekvenser for kommuneøkonomien.

Er det et galt prinsipp posisjonen har tatt til orde for? Nei. Vi har en særs viktig grunn. Målsettingen med vedtaket er at flere skal kunne være med. Mange har ikke anledning til å stille på møter på kveldstid. Dagmøter vil derfor styrke lokaldemokrati, mangfold og likestilling og gi mulighet for et reelt meningsmangfold. Dette er selve bærebjelken i vårt demokrati og er den prinsipielle kjernen i posisjonens forslag.

Dagmøter vil gjøre at de som ikke kan ta i bruk kveldene til møteaktivitet kan engasjere seg: Innbyggere i andre livsfaser enn den tradisjonelle kommunepolitikeren, unge mennesker, småbarnsforeldre, enslige forsørgere og flere kvinner. Likeledes for innbyggere med et bredt sosialt og frivillig engasjement fra før av, som kjenner byen fra ulike interessefelt, men som er mer enn nok engasjert på kveldstid allerede. Og studenter! De mister ikke eksamensretten for å være lokalpolitisk engasjert.

Når grupper i befolkningen ikke har reelle muligheter til å delta, må vi tenke nytt. Vi må etterstrebe å tilrettelegge for at flest mulig kan få likest mulige muligheter for deltakelse. Det er ikke noe galt i at noen innbyggergrupper har kveldsfri og dermed tid og mulighet til å være politisk engasjert, men vi trenger et større mangfold inn i lokalpolitikken. Vi må bryte ned de barrierene som gjør at noen sier nei til en forespørsel om å engasjere seg i politikk og stille på ei partipolitisk liste, til tross for at de burde sagt ja. Dagmøter er et viktig skritt i den retning.

Det vi ønsker å oppnå med vedtaket er derfor å få flere og nye politikertyper. I tillegg skal vi heve fanen for likestilling og inkludering. Dette vil bringe nye perspektiver inn i lokalpolitikken og det vil utvikle demokratiet. Dagmøter i kommunestyret vil på sikt sikre en ny, bedre og mer mangfoldig rekruttering!

Endring kan være vanskelig å vedta, fordi det treffer individuelt ulikt og fordi det rokker ved tidligere oppfatninger og vaner. I slike debatter vil man naturlig nok tenke på seg selv: Hvordan vil dette begrense eller utvide mine muligheter? Men tenk på dette: Er det ikke slik at det er en forskjell i mulighetene til å dra hjemmefra på et møte for en gift mann eller kvinne med barn, enn for en enslig kvinne eller mann med barn? Er det ikke slik at det er enklere å engasjere seg når ungene ikke bor hjemme lenger? Det som er enkelt å organisere for noen er vanskelig eller umulig for andre. Hvorfor skal disse ekskluderes fordi det er møter på kveldstid?

Mange viste misnøye til forslaget. Jeg kan også være imot, fordi jeg har gode muligheter til å stille på kveldsmøter. Jeg holder derimot fast ved at dagmøter er best for de fleste. Demokratiperspektivet, mangfold og likestilling ivaretas og styrkes. Vi har gått inn for en relativt liten endring, som vil gi store muligheter!

Marit Roland, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Ap)