GD skriver på lederplass 22. august 2022 «Nei til dyre gaver» og viser til Øyers nei til tilbudet om en dagsturhytte. Det pekes på årlige kostnader på 70 000 kroner, ifølge Øyer kommunes eget estimat. Som prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet har jeg behov for å nyansere dette bilde.

Les også

Nei til dyre gaver

Prosjektet Dagsturhytta Innlandet ble vedtatt i fylkesutvalget i 2020.

Dagsturhytta er et godt prosjekt som svarer opp Innlandet fylkeskommune sine satsingsområder; innbyggere – inkludering – innovasjon - infrastruktur. Gjennom prosjektet ønsker vi å fremme nærfriluftslivet og folkehelse ved å skape nye møteplasser i lokalmiljøet. Vi håper på at dagsturhyttene skaper engasjement lokalt, treffer nye brukere og får flere ut på tur.

Alle kommuner i Innlandet har nå fått tilbud om en dagsturhytte. Fylkeskommunen har hatt som mål at alle kommuner skal ta i bruk sin dagsturhytte innen 2025. Men, det er selvsagt helt frivillig å takke nei til dette tilbudet.

Dagsturhyttene finansieres gjennom gave fra Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Hedmark, spillemidler fra Norsk Tipping, momskompensasjon, kommunal egenandel og eventuell dugnad. I tillegg legger fylkeskommunen betydelige ressurser inn i prosjektet.

Modellen Dagsturhytta Innlandet blir levert av det Vågå-baserte selskapet Brun Bygg AS og skal være enkel å vedlikeholde. Det er lagt stor vekt på materialvalg med hensyn til drift av hyttene i et 30 års løp. Driftsmodellen kommunene velger avhenger av lokale forhold, og om man velger å drifte selv eller inngå samarbeidsavtale med lokale organisasjoner om driftstilsyn.

Erfaringene fra Vestland og Rogaland fylkeskommuner er utelukkende positive. Dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet. I tillegg får dagsturhyttene mye besøk på tvers av kommunegrensene og får stor oppmerksomhet i et reiselivsperspektiv.

I Vestland og Rogaland har de suksess i samarbeidet mellom kommunene og frivillige organisasjoner som drifter dagsturhyttene. På den måten inkluderes også frivilligheten og man får et godt eierskap til sin lokale dagsturhytte. Driftstilskuddet varierer noe lokalt, men det er snakk om relativt små beløp i støtte for å sikre tilsyn med hyttene.

Vi har respekt for at noen kommuner velger å ikke bli med på dette. Årsakene til dette kan være forskjellig fra kommune til kommune. Samtidig er vi glad for at flertallet av kommunene i Innlandet har sagt ja til en dagsturhytte.

Tuva Eiklid, prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Innlandet fylkeskommune