Blir du skadet i en ulykke eller akutt syk, skal du føle deg trygg på at du får rask og god hjelp av kvalifisert ambulansepersonell. Før var ambulansen først og fremst et transportmiddel. I dag er den et lite sykehus. Ambulansearbeiderne kan utføre alt fra pustehjelp til å sjekke hjerterytmen med EKG.

I vår helseregion finnes det 103 ambulansestasjoner. 29 av dem ligger i Innlandet. I tillegg finnes det i regionen fire ambulansehelikopterbaser med totalt 5 helikopter. De er lokalisert på Lørenskog, Ål, Arendal og Dombås.

Et godt utbygd og helhetlig ambulansetilbud er viktig for at befolkningen skal føle seg trygg på at de får nødvendig hjelp ved behov. Ambulansepersonell må kunne rykke ut til pasienten til alle døgnets tider, uavhengig av vær og føreforhold. Helikopter er avhengig av godt flyvær og vil i gitte situasjoner ikke kunne rykke ut på oppdrag. Derfor er vi i større grad opptatt av hvordan vi på best mulig måte kan sikre befolkningen et robust ambulansetilbud enn å etablere nye helikopterbaser.

En ny helikopterbase koster årlig mellom 40 og 50 millioner kroner med dagens materiell og bemanning. Det er mye penger som det kan være riktig å bruke nettopp til en ny helikopterbase. Men en slik kostnad må også vurderes opp mot drift av døgnbemannede bilambulanser og andre prioriterte tjenester for befolkningen i regionen.

I Hedmark og Oppland er det lokalt engasjement for å få etablert en ny basestasjon for luftambulanse. Det er viktig å understreke at det per i dag ikke er påvist kapasitetsproblemer eller andre behov som tilsier at store offentlige ressurser bør benyttes til å etablere en ny helikopterbase i regionen. Vi mener den totale ambulansedekningen i Innlandet er forsvarlig ut fra dagens krav til tjenesten.

Helse Sør-Øst jobber kontinuerlig med forbedring av det totale ambulansetilbudet i regionen. Det pågår for tiden et omfattende arbeid med å videreutvikle hele regionens ambulansetjeneste for å sikre gode og likeverdige tjenester, også for fremtiden. Både vurdering av dagens luftambulansetjeneste, legebemannede biler og bilambulansetjeneste inngår i dette arbeidet. Formålet er å sikre en riktig utvikling av den fremtidige ambulansetjenesten i regionen og at nødvendige forbedringstiltak blir gjennomført på en koordinert måte.