Elevdemokratiets rolle inn i Innlandet

Portrettbilde

Portrettbilde Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Det gjør meg stolt å komme fra et fylke med så engasjert ungdom som vi har i Hedmark. Det er bare å se på klimastreikene som har vært, eller den aktive rollen ungdommens fylkesting har hatt opp mot fylkestinget. Dette engasjementet må vi som politikere dra nytte av når vi skal ta beslutninger, slik at vi kan få et best mulig utgangspunkt til å bygge videre på når Hedmark og Oppland blir til Innlandet ved nyttår.

Et nøkkelord i Senterpartiets politikk er å ha tillit til folk. Vi har tillit til at de som selv sitter i situasjonen vet best hvor skoen trykker. Derfor velger vi å høre på de ansatte i politiet når de sier at politireformen ikke gir mening, eller å høre på innbyggerne i en kommune når de sier det er en dårlig idé å slå sammen kommunen med nabokommunen. Lokaldemokratiet må stå sterkt – og vi som politikere må huske at vi ikke er folkeutvalgte, men folkevalgte. Vi er valgt for å ta beslutninger på vegne av en velgermasse, ikke fordi vi er supermennesker som vet bedre enn folk flest.

For skolen sin del handler tillit om å involvere elever, foresatte, lærere, skoleledelse og andre ansatte når vi skal velge hvordan skolen skal videreutvikles. Det er de som står i situasjonen, og som best vet hva som fungerer og ikke. Derfor er det viktig å høre på alle disse stemmene i de politiske beslutningsfasene. En av dem er elevene – som i stor grad representeres gjennom elevråd, ungdomsråd og Ungdommens Fylkesting (UFT). Dette er arenaer som må styrkes inn i Innlandet fylke.

UFT har blitt anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, og det er ikke uten grunn. Det er et organ med solid demokratisk opplæring. Saker som har kommet gjennom grasrota i fylket har blitt tatt opp i UFT, og videre til de organene som kan behandle dem. Trygt hjem for en 50-lapp er et godt eksempel på hva ungdommen har klart å få gjennom. Det er viktig å ha en partipolitisk uavhengig møteplass der politisk engasjert ungdom fra Hedmark og Oppland kan møtes på like premisser og diskutere seg fram til hva de mener er fylkets beste. UFT har en aktiv rolle opp mot ungdomsrådene, som igjen har en tett tilknytning til elevrådene og elevene. Disse organene er gull verdt for oss politikere – det gir bedre forankrede beslutninger, politisk legitimitet og demokratisk engasjement blant ungdom.

Senterpartiet vil gi mer innflytelse til elevdemokratiet ved å involvere elevråd og Ungdommens Fylkesting i viktige beslutninger. Å høre på de som direkte berøres av en beslutning er det eneste riktige en kan gjøre som politiker. Senterpartiet har tillit til at menneskene i både Hedmark og Oppland er de som vet best hvilke beslutninger som er riktige for dem. Da må det være kort vei fra velgerne til de folkevalgte, og for elevene sin del innebærer dette å ha trygge demokratiske arenaer der de vet at de blir tatt på alvor av både skoleledelse og folkevalgte.

Jesper Nohr, 4. kandidat for Senterpartiet til fylkestinget i Innlandet

Artikkeltags