Jeg håper posisjonen tar til «vettet»

Av
DEL

leserinnlegg
Jan Petter Hammervold
har i to leserinnlegg i GD, det siste 8. november, sagt tydelig fra om hva han mener om budsjett- og styringsprosess i Lillehammer. Han har også skissert hva som kunne være et annet opplegg, blant annet med eksempler fra andre kommuner i inn- og utland.

Hammervold har vært kommunestyremedlem i 32 år, og er dessverre ikke med i Lillehammer kommunestyre etter valget i 2019.
Det Jan Petter i to leserinnlegg har etterlyst og skissert, er i hovedsak det samme som Høyre fremmet ved behandlingen av budsjettet i desember 2017, og som Oddvar Møllerløkken fremmet i interpellasjon i kommunestyret 31. oktober i år. Begge ble nedstemt med flertallsstemmene i posisjonen.

Selv har jeg vært medlem i kommunestyret og utvalg for plan og samfunnsutvikling de siste fire år. Nå er jeg, i tillegg til å være medlem i kommunestyret, medlem i Utvalg for helse og velferd. Det fagområdet dette utvalget skal dekke hadde i 2018 et forbruk som var 80 millioner kroner over vedtatt budsjett. I vårt første møte orienterte kommunalsjefen om at merforbruket i forhold til budsjett i 2019 ser ut til å bli omkring 50 millioner kroner. Gjennom hele året har innbyggerne i Lillehammer blitt orientert gjennom media, riktig eller galt, om mangelfull kvalitet i tjenestene.

Til første møte i Utvalg for helse og velferd 6. november (fire uker etter at vi ble valgt) fikk vi innkalling med en sak på saklista, som var «orientering», og møtet skulle vare fra 0900 til 1100. Orienteringen ble gitt av kommunalsjefen, og vi brukte tre timer på møtet.
Kommunalsjefen fortalte at vi skulle få budsjettforslaget om noen dager, og behandle det i møte 20. november.
Neste møte er satt til 20. november, og ikke flere møter i 2019. Møtekalenderen for 2020 er ikke satt opp ennå.
Etter hvert som møtet skred fram spurte jeg utvalgsleder Jytte Sonne (KrF) om hvordan hun tenkte at utvalget skulle arbeide de neste fire årene. Det fikk jeg/vi ikke noe svar på. Jeg ga da uttrykk for at dersom vi skulle behandle «saker» etter innstilling fra kommunalsjefen, ha totimers møter hver måned, så ville jeg melde forfall til alle møter. Jeg ville da ikke ha mulighet til å utøve mitt ansvar som folkevalgt.

Kommunestyret og «mitt» utvalg har nå den største økonomiske og kvalitative utfordring i Lillehammer kommune på lang tid. Som politikere/folkevalgte har vi ansvar for å forvalte fellesskapets verdier på en god måte. Det kan vi ikke gjøre med et slikt opplegg som utvalgsleder (og kommunalsjef) skisserer.

I møtet fremmet jeg derfor følgende forslag:
1. For å kunne utføre en faglig, politisk og økonomisk fullgod jobb, trenger utvalget mye kunnskap. Utvalget ber derfor utvalgslederen, sammen med kommunedirektør/kommunalsjef om å utarbeide et informasjons-, introduksjons- og opplæringsprogram for utvalget.
2. Programmet skal foreligge til utvalgets møte 20. november 2019.
3. Hovedpunkter i programmet skal være følgende:
a. Innføring i lover og regler som gjelder for utvalgets fagområde, både nasjonale og lokale

b. Innføring i aktuelle plandokumenter for fagområdet, herunder kommunedelplaner og virksomhetsplaner for de enkelte avdelinger i sektoren
c. Orientering om økonomisk status for sektoren pr. november 2019, og prognose for året
d. Plan for hvordan utvalget skal arbeide (behandle «saker», arbeide med aktuelle problemstillinger som tema m.m.)
e. Befaringer på de viktigste lokasjonene/tjenesteområdene for sektorens virksomhet, med orienteringer fra virksomhetsleder og hovedtillitsvalgte/plasstillitsvalgte
Det ble ikke stemt over forslaget, men jeg oppfattet at det fikk tilslutning og at utvalgsleder og kommunalsjef skulle arbeide videre med det.
Poenget mitt med å skrive dette innlegget er å peke på at det ikke bare er i budsjettarbeidet kommunedirektøren og posisjonen (med AP i førersetet) er på villspor i styring og ledelse av en demokratisk organisasjon. Jeg håper Jytte Sonne og posisjonen tar til «vettet», og tar initiativ til et arbeidsopplegg som gir utvalget mulighet til å utføre jobben vi er satt til.

Bjørgulv Noraberg (H), medlem i Utvalg for helse og velferd i Lillehammer kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags