Kampen for og mot eldres førerkort - en rapport fra norsk virkelighet

VIL KOPIERE SVERIGE OG DANMARK: 80-årige Anders Madslien på Lena (opprinnelig fra Otta) kjemper en innbitt kamp for å få endret reglene for fornyelse av førerkort for eldre.

VIL KOPIERE SVERIGE OG DANMARK: 80-årige Anders Madslien på Lena (opprinnelig fra Otta) kjemper en innbitt kamp for å få endret reglene for fornyelse av førerkort for eldre. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Samferdselsdepartementet har nylig bestemt at alle bilførere som er 80 år og eldre fortsatt skal måtte fornye førerkortet med spesielt korte mellomrom. Tidligere var aldersgrensa 75 år, og før det igjen 70 år.

Når førerkortet skal fornyes, må det på forhånd foreligge en fersk helseattest fra fastlegen. Slik attest skal bare skrives hvis Helsedirektoratets omfattende og rigorøse forskrifter er oppfylt på alle punkt. Når fastlegen er i tvil, er det hans oppgave å koble inn relevant legespesialist.

Helseattesten er i dette tilfelle et spesielt skjema der legen krysser av ja/nei på om lag 20 spørsmål. Hvis den systemlojale fastlege setter et eneste kryss på feil sted, blir det ikke noen gyldig helseattest. Helsedirektoratet har nemlig besluttet at fra høsten 2016 skal det ikke bli gitt dispensasjon fra direktoratets forskrifter. Dette var å tenne ild i tørt gras og reaksjonene ble sterke. Et dristig alternativ for en forståelsesfull fastlege måtte da bli å underrapportere, som det heter, noe som har fått et visst omfang. Dette åpner for represalier, men hittil er ingen fastlege i vårt land trukket for retten og dømt.

Fastlegen er også utstyrt med noen prøver som skal avsløre om klienten kan alfabetet, klokka m.v. og er noenlunde kjapp i hodet på tross av høy alder. Disse sjikanøse prøvene skal likevel ikke heretter brukes i samme omfang mot oss gamle.

I sum gir dette hvert år som resultat at mange oppegående eldre ikke oppnår å få førerkortet fornyet. Fastlegen plikter da å melde fra til fylkeslegen. Fylkeslegene har stor myndighet, men noe tilfeldig realkompetanse. Statens Helsetilsyn mener at det er greit nok, da fylkeslegen i førerkortsaker ikke fungerer som helsepersonell, men som offentlig tjenestemann. Det samme kan vel sies om Helsedirektoratet.

Fylkeslegen ber straks politiet beslaglegge førerkortet. Politiet adlyder ureflektert, og krever at førerkortet blir innlevert. Hvis det ikke leveres, blir det hentet av oppsøkende politibetjenter.

Klienten får kopi av fastlegens melding til Fylkeslegen. I den meldinga skal det framgå tydelig at det ikke har noen hensikt å klage selv om det i teorien er mulig. Klageinstanser er Helsedirektoratet og Politidirektoratet. Der ligger klagen opptil 10 måneder før den blir «behandlet» og avvist. Hva en fastlege, noen legespesialister og en autorisert kjørelærer – som kjenner sin klient – mener, er ikke tema for de to direktoratene. Man har jo sine forskrifter som går foran alt, må vite! Her viser jeg til egne og andres erfaringer.

Trafikkstasjonen er den instansen som fornyer førerkort, men dit kommer disse sakene aldri. I førerkortsaker gjelder ikke noe maktfordelingsprinsipp. Helsebyråkratiet sitter med alle kort, og politiet lar seg ydmykt bruke. Regler og bestemmelser bør som hovedregel etterleves og håndheves innen rimelighets grenser, men det synes i denne sammenheng å være glemt.

Denne aldersdiskriminerende ordningen har vært omstridt siden før den ble innført. Den respekterte Krf-veteranen Odvar Omland skrev således allerede i 2010 om «Krigen mot eldre bilførere». To anerkjente psykiatere ga samtidig en sterk faglig advarsel. Dette er senere fulgt opp av en rekke instanser og enkeltpersoner.

Idealistene Morten Nordby og Sverre Gran bør særlig framheves for sin utholdenhet. Fra Sivilombudsmannen kom det i 2017 en stor utredning om problemer som Justis-, Helse- og Samferdselsdepartementet har tatt på seg å rydde opp i med tid og stunder. I mellomtida er det her til lands blitt noen tusen gamle lovbrytere som nødvendigvis ferdes uten førerkort. Jeg er en av de 11 000 som i 2018 ble bøtelagt for det.

Våren 2018 uttalte statsrådene Bent Høie og Ketil Solvik-Olsen i klarspråk at ordningen neppe har noe for seg, og skal avvikles. Etter et uunngåelig press fra definerbare hold nøyde de to statsrådene seg dessverre likevel i april 2018 med å gi sine underliggende direktorat i oppgave: «Å utrede ordninger som kan erstatte dagens aldersbaserte ordning».

Oppdraget var lite populært i Helse- og Vegdirektoratet, og ble ikke prioritert. Samarbeidet kom derfor ikke i gang før utpå høsten 2018. En statusrapport av 15. september 2018 var således helt uten substans. Kort tid før sluttrapport skulle foreligge den 31. desember 2018, ba direktoratene om to måneders forlengelse, og oppnådde aller nådigst en måned.

Da rapporten endelig kom, viste det seg at Helsedirektoratet – med Vegdirektoratet på slep – hadde tillatt seg å tolke sitt mandat som begrenset til å utrede om dagens ordning «gir gevinst i form av færre trafikkulykker enn om det ikke var krav til helseattest». Heller ikke dette sentrale spørsmålet var mer enn diffust omtalt.

I direktoratenes utredning er det påstått at flertallet av europeiske land har ordninger for fornyelse av førerkortet som tilsvarer den norske. Dette stemmer ikke. Våre naboland Sverige og Danmark har således nylig utredet og blankt avvist aldersbestemt ordning.

Direktoratenes utredning er gjennomsyret av en foreldet holdning om at gamle bilførere generelt utgjør en trafikkfare og har et stort ulykkespotensial. Målt i forhold til kjørte kilometer kommer gamle bilførere ikke spesielt godt ut. De er jo ikke milslukere, men kjører stort sett i sitt lokalmiljø. Og der kjører de fleste trygt.

Det er således nå uhyre sjelden at gamle bilførere er involvert – og har skyld – i ulykker med personskade. Nærmere fem prosent av bilførerne er 80 år eller eldre, men bare tre prosent av dem som utsettes for ulykker med personskade er så gamle. Nylig var det et år en eneste bilfører over 80 år som omkom i trafikken.

I juni 2018 behandlet Stortinget et forslag fra representanten Ivar Odnes m.fl. som åpnet for å avvikle den aldersbestemte ordningen for fornyelse av førerkort. Forslaget hadde overveldende støtte i Stortinget og var egentlig en presis oppfølging av uttalelsene fra Helse- og Samferdselsministeren.

At forslaget likevel ikke ble vedtatt, skyldes at de to direktoratene hadde fått et utredningsoppdrag og at regjeringspartienes medlemmer dermed var bundet til å stemme imot. Når vi nå må fastslå et direktoratene sviktet, bør vi forvente at rette minister raskt føler seg kallet til å ta affære.

Vi er mange gamle bilførere som ikke liker tanken på kanskje brått – og på livstid – å være uten førerkort, og dermed bli hjelpetrengende lenge før det er nødvendig. Og vi blir raskt flere. Vi vil gjerne «leve hele livet».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags