WWF TAPTE saken mot staten om lovligheten av sist vinters ulvejakt.

Til tross for at det aldri er skutt så mange ulv som under vinterens lisensjakt, er det aldri før i nyere tid registrert så mange ulv i Norge som i vinter.

17. mai ble fem lam tatt av ulv i Gausdal.

Tre dager, tre nyheter om norsk ulv, norsk rovdyrforvaltning og norsk rovdyrdebatt. Den første av avgjørende betydning for forvaltningen. Den andre bekrefter at sist vinters jakt hadde en maginal effekt som bestandsregulerende tiltak, og at årets ynglinger kommer til å bringe bestandstallene opp på et nytt rekordnivå.

Jostein Hernæs

Kommentator i GD

Den siste av de tre nyhetene, den fra Gausdal, brekrefter at det meste er ved det gamle. Ulv som tar sau på innmark er ung ulv på vandring. Enten fra et norsk revir, eller en innvandrer fra Sverige som ender opp mange mil vest for ulvesona. For prioriterte beiteområder, spiller individets opphav liten rolle. Fordi ulvesona er minst like full som den var i fjor på denne tida, må vandrerne trekke lenger vest eller lenger nord.

Det er ingen grunn til å dvele lenge ved WWFs nederlag i Oslo tingrett. Premissene for dommen er like klare som selv domsslutningen. At saksøker denne gang også må betale saksomkostninger, er en viktig del av seieren for alle som forlengst er godt forsynt av både denne og andre organisasjoners forsøk på å parkere stortingsflertallets gjentatte forsøk på å forvalte ulven.

Tidligere i mai skrev miljøminister Ola Elvestuen (V) en artikkel i GD, om forvaltningens beredskap i beitesesongen. Vi vet at i Oppland har rovviltnemnda, sammen med kommunene, klart å etablere en skjerpet beredskap for å begrense rovdyrskadene i beiteområder.

«Forvaltningen har en rask og effektiv saksbehandling. Fellingstillatelser gis ofte i løpet av få timer, og er dermed ikke noe forsinkende element», skriver statsråden.

Det er likevel lett å mistenke øverste sjef for rovviltforvaltningen for å ha en annen del av beredskapen lenger framme i pannebrasken, nemlig jakten på nytt genetisk materiale for en særdeles inavlet norsk og svensk bestand.

Statsråden vil ha oversikt over «genetisk viktige individer», og varsler at dette skal vektlegges når det oppstår skadesituasjoner.

Det betyr at det kan bli vanskeligere å få skadefellingstilatelser. Det betyr at at nye områder kan bli holdt utenom når neste vinters lisensjakt starter, og at vi i praksis får utvidelser av ulvesona etter administrative vedtak.

Elvestuens regime er allerede etablert. På Tynset (beiteprioritert område) ble det dokumentert ulv i april. Søknad om felling ble avslått med den begrunnelse at det i Sverige er genetisk viktige individer man ikke har oversikt over hvor oppholder seg ...

Først denne uka kom fellingstillatelsen. Da var det konstatert at ulven var av skandinavisk opphav, og ikke en finsk-russisk innvandrer eller førstegenerasjons avkom av slike dyr.

Hvis det er viktig med nytt genmaterale, må det ryddes plass for viktige innvandrere ved å ta ned bestanden innenfor sona.

Hva slags konklusjon skulle myndighetene trukket dersom møkkprøvene hadde vist at dette var en svenske med finsk-russiske gener?

Elvestuen har vist til at det todelte målet i rovviltpolitikken, om også å ta hensyn til beitenæringen og lokalsamfunnene, fortsatt ligger til grunn. Ethvert forsøk på å snikutvide ulvesona, bryter med dette todelte målet.

Hvis det er viktig med nytt genmaterale, må det ryddes plass for viktige innvandrere ved å ta ned bestanden innenfor sona.

Les også: Høy beredskap i beitesesongen

Les også: Elvestuens første spor

Les også: Ola Elvestuen blir den første statsråden som forskrever seg