Kompetanse - fra møterom til klasserom!

Øyer Høyre vil ha et større, mer rustet fagmiljø gjennom et interkommunalt samarbeid med nabokommunene!

Øyer Høyre vil ha et større, mer rustet fagmiljø gjennom et interkommunalt samarbeid med nabokommunene! Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Dagens spesialundervisning er ikke god nok. Nasjonale tall viser at nesten 70 % av undervisningen blir styrt av personer uten den faglige kompetansen som kreves, og det oppleves stigmatiserende for mange barn å bli tatt ut av klasserommet. Dette er noe som bidrar til å skape forskjeller og minske følelsen av likeverd. En god og inkluderende skole for alle i en tidlig alder er avgjørende for å hindre frafall og utenforskap senere i livet.

Øyer kommune ligger over både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for sin KOSTRA-gruppe i statistikken over antallet elever i grunnskolen som i dag mottar spesialundervisning. Hele 18,7 % av elevene på Øyer ungdomsskole mottar i dag spesialundervisning. Dette er det dobbelte av gjennomsnittet på landsbasis. Med dette lagt til grunn er det spesielt viktig at kommunen prioriterer og sikrer forutsigbarhet og stabilitet i de instansene som er knyttet til spesialundervisningen, da primært kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten).

PP-tjenesten skal være en naturlig del av hverdagen. Finstad skole i Lørenskog har god erfaring med dette. Etter at de gjorde PP-tjenesten som en naturlig del av hverdagen har de klart å halvere andelen elever med enkeltvedtak. Dette ble gjennomført som et prosjekt som gikk ut på å bedre den tilpassede opplæringen, slik at flere elever har bedre utbytte av klasseromsundervisningen.

I dag har vi et system som satt på spissen fungerer slik at eksperter vurderer hvilken hjelp barna trenger og hvordan denne bør gis, så setter vi ufaglærte assistenter til å stå for utførelsen. Vi i Øyer Høyre mener at de elevene med størst behov må få de beste hjelperne. Det er et paradoks at de elevene som trenger mest hjelp får det fra det minst kvalifiserte personalet. Vi vil flytte kompetansen fra møterom til klasserom!

Vi forstår at utfordringene er mange for PP-tjenesten i Øyer kommune. Instansen dekker 5 barnehager og 4 skoler, og PP-tjenesten utgjør kun 3 årsverk. Dette gjør at tjenesten blir ekstremt personavhengig og sårbar ved sykdom, permisjon etc. Og hvem må betale prisen? Jo, barna!

Langtidssykemelding er en utfordring for alle arbeidsgivere, men for en 4-åring med språkvansker, eller en 8-åring med lese- og skrivevansker, vil en langtidssykmelding hos f.eks. kommunens logoped eller spesialpedagog være langt mer enn noe så banalt som en utfordring. Det vil kanskje være utslagsgivende og legge føringer for barnets oppvekst og utdanning i mange år!

Denne sårbarheten er, i tillegg til et ønsker om å få bukt med forskjellsskolen, hovedgrunnen til at vi i Øyer Høyre ønsker oss et større, mer rustet og værhardt fagmiljø gjennom et interkommunalt samarbeid med nabokommunene våre! Vi setter barnas behov først, og for oss er det langt viktigere at barnas behov blir godt ivaretatt fremfor å beholde sårbare kommunale tjenester!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags