Landbruket - næring for verdiskaping

Landbruket - næring for verdiskaping

Landbruket - næring for verdiskaping Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Øyer Høyre ser på landbruket i kommunen som ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting, sammen med turistnæringen.

Øyer Høyre mener at aktiv, framtidsretta og næringsmessig bruk av inn- og utmark er den beste måten å ivareta kulturlandskap og naturmangfold på. Videre kan vi bare gjennom bruk få til varige og gode løsninger på de klimautfordringene vi står overfor. Øyer Høyre støtter derfor de sentrale føringer og vil arbeide aktivt for å opprettholde, og utvikle stimulering til økt avvirkning i skogbruket gjennom:
- Tilskudd til veger for å rasjonalisere og øke lønnsomheten ved avvirking
- Tilskudd til planting for å sikre rask reetablering av skog i vekst
- Tilskudd til alternative driftsformer for å øke avvirkningen også på arealer som er mer vanskelig tilgjengelig

Øyer Høyre vil at også landbruksnæringen skal oppleve ei positiv kommunal forvaltning som ser muligheter og løsninger innen regelverket, framfor begrensninger. Øyer Høyre vil derfor at Øyer kommune i større grad skal ta eierskap og styring med den kommunale landbruksforvaltningen. Sammen med ny ledelse ved det regionale landbrukskontoret vil vi at kommunen skal utarbeide en strategiplan for hvordan landbruket i Øyer kan få bedre rammebetingelser gjennom den lokale forvaltningen. Øyer Høyre mener kommunen kan stimulere og legge bedre til rette for blant annet:
- Samarbeid med faglagene
- Nydyrking
- Utvising av dyrkingsjord i allmenningen
- Fradeling og omsetning av jord og skog fra enheter som ikke er i drift
- Bygging av nye og renovering av eldre driftsbygninger
- Bruk av kommuneskog til makeskifter og som erstatningsareal til grunneiere som må avstå grunn til viktige samfunnsformål
- Vurdere salg av kommunes skogteiger til aktive skogeiere i kommunen for å styrke skogbruket i Øyer og for å frigjøre den kapitalen som der er oppbundet til bruk på andre og mer tjenlige områder for Øyersamfunnet.
Øyer Høyre vil at Øyer kommune skal være en JA-kommune. Med en positiv tilnærming og en framoverlent holdning tror vi på økt sysselsetting og verdiskapning i Øyerjordbruket i årene som kommer. Vi tror på Øyer!

Åse Harjo Øvstegård og Anne Aronsveen, orførerkandidat og 2. kandidat Øyer Høyre, Øyer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags