Den godt voksne delen av landets arbeidsstyrke er godt motivert for å holde ut i arbeidslivet. Hver tredje arbeidstaker ønsker å stå i jobb til de er 70 år eller eldre, viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2017. I snitt ønsker nordmenn å være i jobb til vi er 66 år gamle. For ti år siden var gjennomsnittet for ønsket pensjonsalder 62 år.

Motiverte, eldre arbeidstakere blir en stadig viktigere del av fundamentet for velferdssamfunnet. Ifølge Senter for seniorpolitikk vil ett års forlenget yrkesaktivitet gi opp mot 40 milliarder i økt verdiskaping. Denne ekstra verdiskapingen trenger vi for å opprettholde nivået på velferdstjenestene.

Det er bred politisk enighet om at viktigheten av dette. Innføringen av levealdersjustert pensjon reflekterer nettopp denne enigheten. Når flere ønsker å jobbe til de blir 70 eller mer, kan endringene i pensjonsordningen være det som motiverer noen av dem.

Endringen i holdning blant arbeidstakerne, viser at utfordringene nå først og fremst ligger på andre områder. Et arbeidsliv i stadig endring sender eldre arbeidstakere ut over sidelinja. Senter for seniorpolitikk mener at diskriminering av seniorer er et økende problem, og hver femte arbeidstaker mener det foregår diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder. Slik kan vi ikke ha det.

Det må legges til rette for at eldre skal få bruke sine ressurser lengst mulig. Det må også utvikles en politikk som gjør samfunnet i stand til å trekke veksler på denne delen av arbeidsstyrken.

Vi må ta vare på en voksende andel av arbeidsstyrken

Både arbeids- og samfunnsliv må lete etter tiltak som gjør det mulig å stå i arbeid, og etter løsninger som gjør det mulig for godt voksne å kvalifisere seg for nye oppgaver. Dette handler om å ta vare på en økende andel av arbeidsstyrken. Som samfunn har vi ikke råd til å la være.