– Enten får de reparere vegen, eller stenge den. Det er den klare beskjeden gardbrukere i Sel gir Statens vegvesen, ifølge avisa Norddalen. Det gjelder baksidevegen mellom Sel og Otta, fylkesveg 435. Det kunne like gjerne handlet om andre av fylkesvegene i Oppland, et formidabelt vegnett av høyst varierende kvalitet, og med strekninger av en standard som hører en annen tid til.

Statens vegvesen vet hva gardbrukerne snakker om. Statens vegvesen har ansvar for milevis med fylkesveg som holder omtrent samme standard som fylkesveg 435 i Sel. Det er ikke penger til å gjennomføre den kraftige opprustingen vegene trenger. Det er knapt penger til å lappe vegene på en måte som gjør at de holder akseptabelt nivå fram til frosten går ut av bakken neste vår.

Oppland fylkeskommune eier og driver 3 000 kilometer fylkesveg. I Sel har fylkeskommunen flere kilometer med veg enn hva kommunen og Staten har til sammen.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er i fylkeskommunens nylige vedtatte handlingsprogram for samferdsel, stipulert til å ligge på om lag 1 500 millioner kroner. Når de årlige tildelingene til drift og vedlikehold over flere år har vært mindre enn hva som er regnet som normalbehov per år, er konsekvensen stadig dårligere veg for både gardbrukere i Sel og andre som hver eneste dag er avhengig av disse vegene.

Refrengene i den rikspolitiske sangen om norsk samferdsel, handler om at det aldri har vært brukt mer penger på veg. Oppmerksomheten er rettet mot de store, tunge investeringene på riksvegnettet. Imens forfaller det viktige nettet av veger som binder lokalsamfunn sammen, og som er av avgjørende betydning for lokalt næringsliv i disse samfunnene, fordi fylkeskommunene ikke har penger. Og ikke noe tyder på at det vil bli særlig bedre ...

Les også: Får vi mer veg for pengene med et redusert Vegvesen?

Les også: Time-out for vegvesenet?