Lillehammer kommune har i betydelig grad fått sitt pass påskrevet. Rådmannen ønsket seg faglig drahjelp til ambisjonen om å omdisponere dyrka jord til andre næringsformål nord for Lillehammer sentrum. Det ble et mislykket framstøt.

En bestilt rapport til 300.000 kroner kan kanskje likevel vise seg å være verdt pengene. Særlig dersom både administrasjon og folkevalgte tar til seg den rimelig klare kritikken, direkte og indirekte, som Vista Analyse kommer med i sin rapport om arealvurderinger.

Jordvernet vil få en soleklar forankring også i Lillehammer Aps program framfor neste års valg. Lillehammer Høyre kan vi håpe på også vil ta innover seg en realitetsorientering om hvordan en moderne og framtidsrettet byutvikling skal forankres.

Lillehammer har et betydelig og uforløst potensial til videre utvikling

 

Vista Analyses rapport er nyttig som referanse for hvordan politisk og administrativt lederskap ikke har gjort jobben som for lengst burde ha vært gjort. Manglende tydelighet i arealbruk for næringsaktører og en for defensiv profil, er kjennetegn kommunen må komme seg vekk fra.

Nåværende politisk mannskap har en jobb å gjøre ved behandling av kommune- og arealplanen. Nye toppkandidater til neste års lokalvalg har en minst like viktig utfordring. Opposisjonen vil gjerne være mer «fremoverlent». Bortsett fra talemåten, må slikt fylles med innhold – med substans. Det er altså ikke «fremoverlent» å bygge ned dyrka jord. Hva så, Høyre?

Det grunnleggende positive som også Vista Analyse-rapporten dokumenterer, er hvordan Lillehammer har et betydelig og uforløst potensial til videre utvikling: Byutvikling, fortetting, infrastruktur, service, varehandel, sosiale og kulturelle møteplasser – alt vevd sammen med typer arbeidsplasser som hører framtida til.