Politimester Johan Brekke innrømmer at etaten ikke har gode nok rutiner. Politiet er rett og slett ikke gode nok til å varsle andre myndigheter når helseansatte har gjort noe straffbart. Konsekvensen kan være dårligere pasientsikkerhet.

Det er Fylkesmannen i Oppland som har tatt opp svikten i politiet. 20 saker er undersøkt. I hele 16 av disse sakene mener Fylkesmannen at politiet burde ha varslet tilsynsmyndighetene.

Les også: Politiet sier ikke fra når helseansatte blir straffeforfulgt

Eksemplene som fylkesmannen har sett på, handler om alvorlige straffbare forhold som seksuelle overgrep, rus og stoff i tjenesten, medikament- og våpentyveri og ulike former for vold. Dette er forhold som ikke er forenlig med de krav som stilles til ansatte i helsevesenet. Tilsynsmyndighetene kan i slike saker frata helsearbeidere autorisasjonen, ganske enkelt fordi det handler om pasienters sikkerhet. Autorisasjonstap er en alvorlig inngripen. I noen sammenhenger er det helt nødvendig.

Kommunikasjon myndigheter imellom har vært mangelvare på flere felt. Vi har sett det blant annet i et arbeidsliv der fravær av slik samarbeid har gitt grobunn for arbeidslivskriminalitet i flere bransjer.

Organisert kriminalitet med bruk av ulovlig arbeidskraft, skatteunndragelser og sosial dumping har vokst seg til å bli en av samfunnets store utfordringer. Samarbeid mellom ulike myndigheter er helt avgjørende i møte med disse utfordringene.

Fravær av samarbeid og informasjonsflyt får negative konsekvenser

Sakene Fylkesmannen i Oppland har sett på, handler selvsagt ikke om organisert kriminalitet. Det er like fullt eksempler på hvordan fravær av samarbeid og informasjonsflyt får negative konsekvenser, og det er ingen tvil om politiets varslingsplikt i slike saker. Politimesterens erkjennelse av sviktende rutiner er et godt grunnlag for forbedring.