Domstolene er på etterskudd. Sivile saker hoper seg opp ved tingrettene i Lillehammer og Vågå. Stortinget mener sivile saker skal behandles før det har gått et halvår. I Lillehammer og i Vågå går det gjerne både åtte og ni måneder. Saksbehandlingstida for straffesaker holdes så vidt innenfor for tre måneder. Det er akseptabelt, men heller ikke mer ...

Selvsagt handler dette om ressurser. Rettevesenet treffes på nøyaktig samme måte som annen offentlig virksomhet. Det plusses på noen kroner på de økonomiske rammene, og pengene tas inn igjen gjennom effektiviseringskrav. Bevilgende myndigheter tar ut et effektiviseringspotensial, og ikke en effektiviseringsgevinst. Når tiltakene som skulle øke effektiviteten ikke virker, blir de økonomiske rammene for trange. Fordi det tar lengre tid enn forutsatt å oppnå slike gevinster, kommer virksomhetene kraftig på etterskudd.

Neste år kommer den stortingsoppnevnte Domstolkommisjonen med forslag til strukturendringer og organisering av domstolene. Det er ventet forslag om sammenslåinger og andre endringer som i sum skal gjøre domstolene bedre og mer effektive. Det er grunn til å vurdere de reelle gevinstene ved andre sentraliseringsreformer, før man ukritisk sluker det som måtte komme av forslag for domstolene.

Lang saksbehandlingstid er uttrykk for stor arbeidsbelastning. Samtidig med at saker flest blir liggende lenge, ser vi hvordan enkeltsaker med høyt profilerte parter og advokater sluker uforholdsmessige store ressurser. Også det under dekke av at det handler om rettssikkerhet. Like gjerne som vi vurderer domstolenes effektivitet, burde vi også spørre om det i dag er slik at noens rettssikkerhet er viktigere enn andres. Se side 6

Les også: Tingrettsleder fortviler over lang ventetid: – Det svekker tilliten til rettsvesenet