Norge er et land preget av mindre forskjeller og et sterkere samhold sammenlignet med de fleste andre land. Vi har mange i arbeid og en sterk velferdsstat. Men det er ingen selvfølge at det skal fortsette. Det er noen grunnleggende utfordringer vi står ovenfor.

Det er stadig flere som ikke får jobb eller kun får utrygge jobber. Fortsatt er frafallet i skolen for høyt. Vi må gi flere unge en god start på livet og arbeidslivet. Omsorgen for eldre må bli bedre og flere vil trenge hjelp. Og det haster med å kutte klimagassene om vi skal nå Stortingets mål om 40 prosent kutt innen 2030.

Ap har lagt fram et forslag til statsbudsjett for 2018 som svarer på disse fire utfordringene. Vi prioriterer annerledes enn høyrepartiene. De med mest skal betale noe mer til fellesskapet. Det gir rom til nødvendige satsinger.

Vi bruker 2,5 milliarder kroner mer enn regjeringen for å få flere i arbeid og færre på trygd. Det gir rom for økt bruk av lønnstilskudd og arbeidsmarkedstiltak. Vi vil ha en aktivitetsreform for unge som faller utenfor arbeid og utdanning. Det er bra for de unge og bra for samfunnet.

Vi bruker betydelig mer på fellesskolen og vår felles helse- og omsorgstjeneste. Billigere barnehager. 1000 nye lærere i 1. til 4. klasse, lærersatsing som virkelig monner. 3000 nye studieplasser, 1000 av dem til det strategisk viktige IKT-området. En milliard mer til sykehusene. Og en storsatsing på ny teknologi i eldreomsorgen. For å nevne noe.

På 4 år har oljepengebruken økt med 1000 mrd. kroner. Et nesten ufattelig høyt beløp. Dette er like mye som vi har brukt etter at vi fant oljen. Likevel kutter stortingsflertallet i dagpengene til de ledige og øker utgiftene til pendlerne. Mens skattelettelsene til de rikeste videreføres. Forskjellene mellom folk fortsetter å øke og det er en samfunnsutvikling som er unorsk.

I Oppland trenger vi å skape flere arbeidsplasser. Derfor foreslår vi 430 mill. kr mer til bredbånd enn regjeringen – fordi det er viktig både for næringsliv og for folk flest. Uten tilgang på bredbånd hindres folk til aktiv samfunnsdeltakelse. Og noe så viktig som å følge opp ungers skoledag blir vanskelig, fordi lekser og meldinger kommer i digitale løsninger.

I et fylke som Oppland trenger vi også å gi støtte til små og store initiativ som skaper arbeidsplasser. I flere år har fylkene fått mindre midler fra flertallet på Stortinget til å satse på næringsutvikling og flere arbeidsplasser lokalt. Det er Oppland som kjenner best hvor skoen trykker i Oppland, derfor må vi ha midler til å satse regionalt og lokalt.

Regjeringens kutt retter vi opp i vårt budsjett ved å si nei til skatteøkningene for pendlere og ved å investere 1,6 milliarder kroner mer i bredbåndsutbygging, kystsatsing, regionale utviklingsmidler og mer til.  

Regjeringens budsjett øker forskjellene i Norge. Til tross for høy pengebruk bruker Regjeringen ikke de store pengene på de virkelig store oppgavene. Som å få flere i jobb og færre på trygd. Som tidlig innsats i skolen for å få frafallet ned. Som å virkelig ruste omsorgssektoren for doblingen av antall eldre som nå kommer i løpet av en generasjon.

Det er skuffende. Men det er ikke overraskende. I forrige stortingsperiode brukte Frp og Høyre over 1000 nye oljemilliarder, spredt på mange områder, men uten å kunne vise til en eneste stor velferdsreform.

Kommunene i Oppland er i disse dager i sluttspurten med sine budsjetter for neste år. Dessverre er kutt i tjenestetilbudet situasjonen for mange. Regjeringen ruster ikke kommunene for dagens og framtidas oppgaver. Dette er noe regjeringa velger selv, det er en bevisst prioritering. Arbeiderpartiet prioriterer annerledes. Vi har hvert eneste år de siste årene prioritert mer penger til skole, eldreomsorg, barnehage og helsetjenester enn regjeringa. Det gjør vi også neste år.