Useriøse aktører inntar nå også offentlig sektor

Arbeidsliv: - Arbeidslivskriminalitet må sees i sammenheng med sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold, skiver Iver Erling Støen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsliv: - Arbeidslivskriminalitet må sees i sammenheng med sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold, skiver Iver Erling Støen. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT - ARBEIDSLIVSKRIMINALITET 

Arbeidslivet utfordres av uoversiktlige organisasjonsformer, utstrakt bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping. Denne utviklingen har eskalert etter EUs østutvidelse, som har bidratt til økt tilbud av utenlandsk arbeidskraft.

Flytting av arbeidsgiveransvaret internt i selskapsstrukturen, inngåelse av lange kontraktskjeder, etablering av bemanningsforetak som leier inn personell til mor- og datterselskap, etablering av lokale foretak med «ansettelse på stedet», er eksempler på denne utviklingen.

Bemanningsbransjens praksis med å ansette folk “fast”, men ikke betale mellom oppdrag, undergraver hele det norske arbeidslivet.

I den kommersielle delingsøkonomien er det klare tendenser til at arbeidsgiver ønsker å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, og opererer i randsonen av norsk lovgiving. En slik organisering av virksomheten vil bidra til et økende antall arbeidstakere som står uten ansettelse og en dreining bort fra et arbeidsliv med klare rammer og spilleregler.

Denne utviklingen vil, hvis den får fortsette, føre til mindre trygghet og mindre innflytelse for arbeidstakerne og utfordrer den norske modellen.

I kjølvannet følger alvorlig økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser.

LO viser et sterkt engasjement mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, både gjennom egen organisasjon og i samarbeid med arbeidslivets parter og myndighetsområder.

Behovet for et slikt samarbeid er ytterligere aktualisert i forbindelse med iverksettelsen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og utvidelsen av det lokale og regionale samarbeidet mellom etatene. Spesielt etableringen av de såkalte Akrim-sentrene.

LO mener at konkurslovgivningen må gjennomgås slik at denne blir mere effektiv, blant annet med hensyn til strafferammer og konkurskarantene.

Kontrolletatenes ressurser og sanksjonsmuligheter, og samarbeidet på tvers av fagetater, må styrkes.

Det er nødvendig med en gjennomgang og vurdering av hvordan Arbeidstilsynet kan ha en mer aktiv tilsynsrolle og effektivt når det gjelder vilkårene knyttet til innleie av arbeidskraft, herunder likebehandlingsreglene og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmarkedskriminalitet har hittil vært mest vanlig i byggenæringen, utelivsbransjen, transportnæringen og bilpleiebransjen. Vi ser med bekymring på hvordan useriøse aktører nå etablerer seg i offentlig sektor.

Offentlig sektor har et stort ansvar gjennom sine innkjøp for å ivareta ulike samfunnshensyn.

For å sikre at formålet med offentlige anskaffelser blir nådd, er det avgjørende med økt kompetanse og god ledelsesforankring både på lokalt og regionalt nivå.

Riksrevisjonen dokumenterte i fjor mangelfulle kontrollrutiner i kommunene. Det er behov for et bedre lov- og regelverk for kontroll av arbeidslivet, som gjør at det blir enklere å føre kontroll med useriøse aktører. I dag er ikke lovverket oppdatert eller tilpasset dagens kriminalitetsformer.

Oppdragsgivere, arbeidstakere og forbrukere må få tilgang på informasjon som gjør det mulig å velge bort uetiske og kriminelle aktører.

Åpenhet vil alltid være et effektivt verktøy i å bekjempe alle former for økonomisk kriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet må sees i sammenheng med sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold.

Sosial dumping er ikke lenger bare noe som angår de utenlandske, mest sårbare arbeiderne, men begynner å få veldig konkrete konsekvenser for langt flere.

For LO har kampen mot sosial dumping først og fremst vært en kamp for at alle skal ha et anstendig arbeidsliv. Men det handler også om hva slags samfunn Norge skal være. En kamp for den norske modellen og for vårt velferdssamfunn.

Les også: Arbeidslivskriminalitet må bekjempes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags