Dobbeltspor til Moelv?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg 
For å hindre feilinvesteringer, bør de investeringer vi gjør i dag inngå som del av et fremtidig høyhastighetsnett mellom landsdelene. Jernbanens "motorvegplan” må prioriteres høyt slik at vi kan bygge dobbeltsporparseller i henhold til en overordnet plan. Gjerne litt etter litt, slik vi bygger veg.

Dette betyr at behov for krysningsspor bør vurderes opp mot strategiplanen, slik at det ikke bygges krysningsspor der hvor en fremtidig moderne jernbane ikke skal gå (f.eks. Dallerud sør for Lillehammer), – men at vi snarere bygger et moderne dobbeltspor mellom punkter der gammel og planlagt ny jernbane krysser. Et eksempel kan være et nytt og raskt dobbeltspor mellom Moelv og Brumunddal som kan korte inn reisetiden mye mellom Lillehammer og Hamar og samtidig bedre fremkommeligheten for godstogene. Her vil en kunne holde det gamle sporet åpent mens det nye bygges, og det bør være vesentlig også for andre tilsvarende oppgraderinger av jernbanen.

De overordnede målene bør være økt hastighet og økt punktlighet slik at kundene (person- og godstrafikk) velger tog framfor bil eller fly. Den begrensede kapasiteten og punktligheten på jernbanen har over lang tid nå økt tettheten av vogntog og personbiler på vegnettet så mye at behovene for mer asfalt og flere filer har presset seg på. Lokalpolitikere har stått på barrikadene for Europavegene, – sjeldnere for jernbanen dessverre. Det har gitt oss et samferdselssystem som er svært kostbart å drifte og vedlikeholde, med høye klimagassutslipp, tapte liv og med dertil hørende høye bompenger og drivstoffavgifter. Det er heller ikke særlig distriktsvennlig da kostnadene ved å bevege seg, selv på korte avstander, er blitt høye (f.eks. t/r Vinstra – Lillehammer kr 158,-).

Men det må også prioriteres strengere mellom økt pendlertrafikk nært de store byene, som understøtter en sterkere sentralisering, og på den annen side en rask jernbane mellom landsdelene, som i større grad vil kunne motvirke en slik sentralisering. Vi bør ikke ha som mål at flest mulig må pendle daglig til arbeidsplassen sin. Og det er som kjent slik at folk velger de alternativer det legges til rette for. Samferdselspolitikk bør derfor også handle om hva vi ønsker.

Fra NTP pkt. 3.4.3 Ambisjoner for jernbanen:

Jernbaneverket utarbeidet i 2015 en perspektivanalyse for utviklingen av jernbanen fram mot 2050. Perspektivanalysen skal videreutvikles til et strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags