Politikere og Fylkesmenn bryter Bernkonvensjonen om biologisk mangfold

Av
DEL

leserinnlegg

Selvfølgelig skal vi ha trafikksikre veier. Det betyr ikke at vi må rasere et verneområde med Norges strengeste vern. Vi har alternativer som er mer skånsomme, både gjennom Lillehammer og Øyer.

Hvor er logikken? Det er brukt mye ressurser på å frede Laagendeltaet, som har vært fredet siden 1990 og har høy nasjonal verdi. Det er brukt ressurser gjennom direkte økonomisk kompensasjon til grunneier på grunn av redusert bruk, men det er også flere konvensjoner vi har vedtatt og forpliktet oss til, som vi med disse planer, bryter. Det er alvorlig.

Det skrikes høyt om Bernkonvensjonens forpliktelser angående ulv. Den gjelder like mye for planter og fugler. Her har vi internasjonale forpliktelser  gjennom Biomangfoldloven.

I 2014 ble egen stortingsmelding vedtatt; Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015-2016)) Regjeringens politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet både på nasjonalt og internasjonalt mål, står det.

Den planlagte E6 brua over Laagen Naturreservat, vil krysse gjennom det mest uberørte av reservatet.

Det eneste dagens samferdselsminister har å svare med fra Stortingets talestol er: vi skal 110 km/ t forbi Lillehammer. Uansvarlig og uakseptabelt svar i disse tider, hvor vi sliter med å ta vare på klima og naturmangfold. Vi vet at 110 km/t spyr ut mere CO2. Hva med salting over den planlagt E6 brua som skal krysse Laagen i det mest sårbare området? Det saltes i dag dobbelt så mye som for 10 år siden. Høy hastighet gir større sprutskader. Salt skader både grunnvann og innsjøer, folk og dyr. Vil det være forsvarlig å bruke mindre salt vinterstida? I planen står det også at det skal brukes mindre lys over brua. Hva med sikkerheten da?

Vi er vitne til at vår fineste matjord forsvinner under asfalt nedover Hedmarken og mange andre steder. Også på Lillehammer og Øyer, er det flertall for alternativer som krever ekstra mye matjord. Uttalelser fra enkelte, høres ut som jordbruk ikke er næring. Hvor mange sekundærarbeidsplasser gir ikke jordbruket fortsatt? Mange kom på banen da Nortura nå vil avslutte slakteri på Otta med 70 arbeidsplasser. Mat må faktisk alle ha.

Noen slår om seg med at en ny E6 vil gi voldsom næringsutvikling og vekst. Har de også glemt Stortingsmelding fra 2014-2015 som dagens regjering har vedtatt, angående jordvern. I regjeringsplattformen står det at jordvern skal nås..

Jordvernmålet må overholdes og strammes inn. Bygger vi ned 4000 dekar i året, vil vi til slutt ikke ha noe igjen.

Deltaet er et viktig-yngle, oppvekst og beiteområde for mange slags fisk. 58 arter av fugler er på rødlista. Vegutbygging var en av de mest åpenbare truslene mot dette våtmarksområdet på vernetidspunktet. Hensikten med fredningen, var å verne området mot nettopp vegutbygging. Vegutbygging ble derfor forbudt i verneforskriften E 6 gjennom Laagendeltaet Naturreservat.

Vegutbyggingen i Lågendeltaet oppfyller ikke grunnleggende forutsetninger for dispensasjon fra verneforskriften:

Klima-og miljøminister Elvestuen sitter stille i båten og svarer ikke på spørsmål angående reservatet.

Politikere og Fylkesmenn; det gjenstår å se at våre vedtatte konvensjoner og stortingsmeldinger ikke bare er fine ord på papiret, det må håndheves nå.

Ingunn Lunn Haavemoen

Leder og 1. kandidat Lillehammer Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags