Utbedring av eksisterende veg er et godt alternativ til nybygging

- Sp mener derfor det gir betydelig bedre samfunnsøkonomisk nytte på en lavtrafikkert riksveg å utbedre eksisterende veg, framfor å bygge en ny høykapasitets veg, skriver Bengt Fasteraune. Dronebilde av Ensby-krysset.

- Sp mener derfor det gir betydelig bedre samfunnsøkonomisk nytte på en lavtrafikkert riksveg å utbedre eksisterende veg, framfor å bygge en ny høykapasitets veg, skriver Bengt Fasteraune. Dronebilde av Ensby-krysset.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 

I en tid med behov for store omstillinger i norsk økonomi, er det viktig å utvikle og ta vare på transport- og kommunikasjonstilbudet på en måte som gir gode premisser for næringslivet og tilfredsstiller hverdagslivet til folk i hele Norge.

Senterpartiet mener satsing på vei, jernbane og annen infrastruktur er avgjørende for å skape vekst. Det er viktig at disse investeringene sees i sammenheng, og er tilpasset den delen av landet de gjøres. I denne sammenheng er fylkesveiene vel så viktig som riksveiene.

I distriktene er vei fortsatt viktigst for både persontransport og varetransport.  Med spredt bosetting og vareproduksjon i hele landet, er det ingen «vei» utenom. Det rokker likevel ikke med at det er svært viktig at man snarest får godstrafikken over på bane og sjø der det er mulig, og ikke minst styrker kollektivtilbudet over lange avstander, som i dag er fraværende eller til dels svært dårlig.

Det er viktig å presisere at satsingen på kollektivtransport, sykling og gange ikke skal bety at all planlegging av vegprosjekter i storbyområdene kan stoppes. Det er viktig at det overordnede vegnettet har en standard som gjør det mulig å avlaste gater og veger i boligområder, utvikle byområdene og garantere en god framkommelighet og kapasitet.

Det er helt avgjørende i alle prosjekter å vite hva pengene går til og at det foretas reelle prioriteringer. Vi har sett klare tendenser til «orginal» pengebruk som kamufleres i avtaler med mange parter, der ansvaret blir pulverisert. Da er det veldig fort gjort å øke bompengeandelen fordi «bordet fanger»

Vi vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt mellom landsdeler. Jeg vil understreke at dette ikke betyr dårligere transportløsninger for folk flest, men snarere bedre også for de som bruke bil.
Store veiprosjekt er altså ikke eneste løsningen på transportutfordringene i Norge.

Modellene som brukes for beregning av samfunnsøkonomisk nytte, vektlegger i stor grad redusert reisetid. På en lavtrafikkert riksveg, er mye av næringstrafikken tunge biler. Trafikken for øvrig er i stor grad lokaltrafikk. I en slik situasjon vil ikke en vei med stor kapasitet og høy hastighet gi høy samfunnsøkonomisk nytte, siden trafikken ikke kan nyttiggjøre seg denne kapasiteten. Tunge biler har hastighetsbegrensning på 80km/t. Lokaltrafikk sparer liten tid pga. kort reiseavstand.
 

Utbedring av eksisterende veg er et godt alternativ til nybygging på det lavtrafikkerte riksvegnettet. For utbedringsprosjektet på E16 i Valdres, er anslått meterpris for utbedring på 20.000 kr. Ut fra erfaringsprisene som Statens vegvesen har, vil en tilsvarende nybygget veg koste rundt 70.000 kr/m. En smal firefelts-motorveg (16 m bredde) koster i størrelsesorden 150.000 kr/m.

 
En viktig forutsetning for å få til gode prosjekter, er at man har tilstrekkelig med midler og forutsigbarhet til at man kan se lengre strekninger under ett. Vi må i større grad en i dag foreta noen prinsipielle beslutninger som går på samfunnsnytte. Det vi har sett en tendens til, er at alle lokalt kaster seg på «den optimale løsningen» i redsel for at andre blir prioritert foran dem.

Sp mener derfor det gir betydelig bedre samfunnsøkonomisk nytte på en lavtrafikkert riksveg å utbedre eksisterende veg, framfor å bygge en ny høykapasitets veg.

Statens vegvesen gjennomfører nå et pilotprosjekt etter denne modellen på E16 Fagernes – Øylo, hvor den lokale entreprenøren Brødrene Dokken AS har vunnet kontrakten. Prosjektet er i gang med planlegging av fem reguleringsplaner gjennom tre kommuner, og skal øke standarden på 25 km veg til 8,5 meters bredde for 500 millioner kroner.

Les også: Gambler med andres penger

Les også: Moelv–Øyer kan bli av de første 120-strekningene: – Vil korte ned reisetiden Lillehammer-Hamar til en halv time

Les også: Onsdag vedtas E6-utbyggingen: Senterpartiet åpner for å sløyfe firefelts veg mellom Lillehammer og Øyer

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags