Alt med måte

TUNNELER: Bildet viser Hundorptunnelen. Hvor stor del av hovedvegnettet har vi råd til å legge i tunneler, spør innsenderen-

TUNNELER: Bildet viser Hundorptunnelen. Hvor stor del av hovedvegnettet har vi råd til å legge i tunneler, spør innsenderen- Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Hovedhensikten med ny E 6 i Gudbrandsdalen var/er å lede mye gjennomgangstrafikk utenom tettsteder i dalen; Kvam, Vinstra, Hundorp og Vålebru. Det var nødvendig å «flytte» E 6 til vestsiden av Lågen, for å komme utenom Kvam og Vinstra. Det ble valgt dyr tunnel gjennom Teigkampen ved Kvam. Dels for å korte inn traséen; men mest for å unngå rasfarlig strekning langs østsiden av det fjellet. Det ble valgt dyr tunnel også under Hundorp; for E6 langs jernbanen der ville vel kommet litt for nær det tettstedet.

Det ble konflikt om valg av trasé forbi Vålebru tettsted, som førte til at E 6-utbyggingen gikk i stå ved Frya. Det er kommunestyret i Ringebu som har hovedansvaret for dette, med at de ikke uten videre godtok ny E 6 helt ute ved Lågen, ved Vålebru som ved Fåvang.

Det var vel naturvernere som protesterte mot ny E 6 like nær Lågen ved Vålebru som ved Fåvang, uten å ha noe realistisk alternativ til det: Det var og er ønsker om E 6-tunneler vest og øst for ny bru over Våla. Dette vil forlenge E 6-parsellen ved Vålebru betydelig; men det er verre at bygge- og vedlikeholds-kostnadene vil øke voldsomt, sammenlignet med ny E 6 ute ved Lågen.

Redaktør Grotlis kommentar om tunneler som «columbi egg» er godt illustrert, med foto av vestenden av Hundorp-tunnelen, der skilt viser at det koster 40 kroner å kjøre gjennom den: Det blir i siste instans de som bruker hovedvegene, som må betale store merkostnader med tunneler i stedet for slike veger oppe i dagen, med bomavgifter i tillegg til store avgifter på nye biler og drivstoff.  Hvor stor del av hovedvegnettet har vi råd til å legge i tunneler?

Noen har allerede ytret ønske om et tunnelløp til mellom Øyer og Tretten, for å kunne «avvikle» fortsatt økende biltrafikk. Dette til tross for at «gamle-vegen» gjennom Skarsmoen er godt brukbar omkjøringsveg, hvis og når det blir «trøbbel» – eller vedlikeholdsarbeid – i den tunnelen som er. Undertegnede mener at nytt tunnelløp – både der og lengre nord i dalen – både kan og bør unngås, med å fordele trafikken på flere veger: Det er vel allerede forskyvning av trafikk, fra dyr E 6 i Gudbrandsdalen til billig riksveg 3 i Østerdalen?

Det er vel særlig turister på veg mellom Mjøsområdet og Ottadalen samt Jotunheimen, som kan «sprenge» kapasiteten til E 6 i Gudbrandsdalen. Derfor bør det vurderes om det kan etableres «turistveg», fra E 6 i Vingrom og gjennom Vestre Gausdal, Espedalen, Skåbu, Murudalen og Randsverk til Ottadalen. Det bør også vurderes om den temmelig bratte vegen ned til Randen ved Vågåvatnet kan suppleres med lengre og ikke så bratt ny veg, ned til Garmo som ligger 10 km lengre vest. At turistnæringen er lite utviklet i Gudbrandsdalen sammenlignet med i Valdres, skyldes vel at Jotunheimen er vanskeligere tilgjengelig østfra og nordfra enn sørfra?

Undertegnede synes det er «helt all right» å kjøre i tunnel med god belysning og god ventilasjon, når hensikten er bare å komme fortest mulig fra ett sted til et annet. Som turist ønsker jeg å «oppleve» natur- og kulturlandskap der jeg kjører, heller enn monotone betongvegger i en tunnel. Jeg har antydet at det kan koste for mye å legge mye av E 6 i tunneler. Mange og til dels lange tunneler kan vel også forringe Lillehammer og Gudbrandsdalen som «destinasjon» for turister?

Jo Heringstad, Ås (pensjonert skogingeniør)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags