Ta hensyn til fisk og friluftsliv ved bygging av E6 Vingrom-Ensby

FORSTYRRER FISKET: E6 i øst bør bygges. E6 i øst anbefales med maksimal hastighet på 80 km, mener representantene for fiske- og friluftsliv. Bildet er tatt ved blåbrua på Jørstadmoen

FORSTYRRER FISKET: E6 i øst bør bygges. E6 i øst anbefales med maksimal hastighet på 80 km, mener representantene for fiske- og friluftsliv. Bildet er tatt ved blåbrua på Jørstadmoen Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg


Lillehammer sportsfiskerforening, Gudbrandsdal sportsfiskeforening og interesseorganisasjonen Storørret Norge er opptatt av å sikre og ta vare på de bynære natur-og friluftslivsområdene rundt Lillehammer. Lågendeltaet representerer et viktig område i så måte. Det er kanskje det viktigste og tilnærmet det eneste lett tilgjengelige og strandnære naturområde for Lillehammers befolkning. Lågendeltaet innehar store naturkvaliteter med nasjonal vernestatus som brukes aktivt av mange til fiske og friluftsliv gjennom hele året.

Området fra Riselandet i sør til Fåberg i nord representerer et viktig lavterskeltilbud for friluftsliv tilknyttet vann. I og rundt Lågendeltaet foregår det et aktivt fiske med lange tradisjoner, både innenfor sportsfiske og næringsfiske. De fleste fiskeartene i Mjøsa bruker nordre deler av Mjøsa og Lågendeltaet i forbindelse med gyting- og næringsvandring. Dette har skapt et aktivt fritids- og sportsfiske med nasjonale og internasjonale kvaliteter. Lågendeltaet mellom Mosodden og Jørstadmoen/Fåberg er også lite utbygget, noe som gjør området ekstra viktig som et bynært friluftslivsområde.

Medlemmene av nevnte foreninger bruker Lågendeltaet aktivt. Det representer en sentral kvalitet ved det å bo på Lillehammer. Den planlagte E6-utbyggingen forbi Lillehammer vil ha stor negativ påvirkning på Lågendeltaet som natur og friluftslivsområde. På bakgrunn av de viktige natur- og friluftslivskvaliteter må det velges trasé som påvirker området i minst mulig grad. De to traséalternativene som nå skisseres er det østlige og det vestlige alternativet forbi Lillehammer.

Østlig trasé med 80 km/t det eneste fornuftige

Lillehammer sportsfiskerforening, Gudbrandsdal sportsfiskeforening og Storørret Norge mener et østlig alternativ med veg tilpasset fartsgrense på 80 km/t er det eneste fornuftige, altså hvor vegen følger dagens E6-trasé. Vi mener at det østlige alternativet med firefelts trasé dimensjonert til fartsgrense 110 km/t vil medføre alt for store inngrep både under anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Vi mener derfor at en østlig trasé med 80 km/t er det eneste fornuftige alternativet. Det er særdeles viktig at strandpromenaden/strandsonen fra Strandtorget til Korgen bevares mest mulig intakt. Særlig er det viktig å ta vare på Mosodden. Med tanke på økt trafikk i fremtiden er det viktig at det lages en lang miljøtunnel forbi området og god støyskjerming mot strandpromenaden/strandsonen og boområdene ovenfor. Med det østlige alternativet med 80 km/t utnytter man en trasé som allerede er påvirket.

I det vestlige alternativet skisseres en lang og voldsom bru fra vest over mot Våløya ved Håvemoen i øst. Brua vil representere et stort inngrep i en landskapsestetisk sammenheng og ha sterk negativ påvirkning på utøvelsen og opplevelsen av fiske og friluftsliv i hele deltaet fra Svartevja ved Jørstadmoen i nord og sørover gjennom områdene ved Skvalabekken, vikene ved Håvemoen, øyområdene ved Våløya, Tråsethvollen, Tjuvholmen, og ned til lensene ved Vingnes i sør. Vi er også bekymret for de økologiske virkningene av selve brukonstruksjonen og arbeidet med den. Det vestlige alternativet representerer store inngrep i nye, tilnærmet uberørte, rolige og viktige områder i et naturreservat med strenge verneprinsipper. Inngrepet vil også inngå i en rekke av større inngrep i sårbar natur nasjonalt og globalt, noe som utgjør en alvorlig trussel mot økosystemene.

Det er heller ikke slik at dages E6 forbi Lillehammer vil bli tilnærmet trafikkfri. Mye taler for at det fortsatt, tross et vestlig alternativ, vil være betydelig lokaltrafikk her, og man vil dermed med et vestlig alternativ utvide trafikken i Lågendeltaet.

Utfyllinger i Mjøsa og manglende konsekvensutredninger

Det er skissert utfyllinger i Mjøsa på strekningen mellom Vingrom og Vingnes. Det er ikke foretatt tilstrekklige miljøundersøkelser på de økologiske virkningene av slike utfyllinger på strekningen. Det er viktig å opplyse om at vestsiden av nordre deler av Mjøsa, altså der utfyllingene er tenkt, innehar store gruntvannsområder som det ellers er lite av i nordre del av Mjøsa. Det hersker ingen tvil om at gruntvannsområder generelt er viktig for økosystemer i vann. De er svært næringsrike og produktive. Gruntvannsområdene er viktige i forbindelse med produksjon av innsekter, som næringsområder og oppvekstområder for fugl, og som gyte- og oppvekstområder for sentrale fiskearter i Mjøsa. Vi mener det er påkrevet å foreta fiskeribiologiske undersøkelser på virkninger av de planlagte utfyllingene, noe det altså ikke er gjort. Dette som grunnlag opp mot konsekvensene av å legge vegen inn i terrenget, i stedet for å fylle ut i Mjøsa.

Kommunen skisser også et ønske om å bygge en gang- og sykkelveg utenfor den nye vegen på strekningen. Dette vil medføre ytterligere utfyllinger i Mjøsa. Vi mener dette må konsekvensutredes før kommunen tar stilling til det.

Mjøsa og Lågendeltaet er komplekse økosystemer som henger tett sammen. Det foregår blant annet store fiskevandringer av mange arter mellom Mjøsa og Lågen gjennom hele året, både i tilknytning til gyting og i forbindelse med næringsvandring. Dette gjelder blant annet Hunderørreten med nasjonal vernestatus. Påvirker man ett område negativt, vil det kunne få store konsekvenser for andre områder. Altså, påvirkes Mjøsa, påvirker man også Lågen. Påvirker man Lågen, påvirker man også Mjøsa. Dette er svært viktig å tenke på og ta med seg i en beslutningsprosess. Det er viktig at man ikke tenker for isolert. Kvaliteten ved vassdraget er nettopp skapt på bakgrunn av dets kompleksitet. Det foreligger ingen god fiskeribiologisk undersøkelse av kompleksiteten i vassdraget, og særlig ikke god nok med hensyn til hva de planlagte inngrepene med ny E6-trasé vil kunne medføre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags