Naturvern blir dyrt, særlig når vern av et vassdrag utelukker utnyttelse av stor og billig kraftressurs, som Sjoa i Gudbrandsdalen. Naturvern blir dyrt, også hvis den statusen Trettenstrykene i Lågen har som fuglefredningsområde utelukker graving i utløpet fra Losnavatnet, som antakelig er det eneste realistiske tiltaket mot oversvømmelser langt nordover i Ringebu. (Alternativet flomtunnel vest for Tretten bru blir antakelig mye dyrere enn anslått, og dermed for dyrt.) 

Det er planlagt to hovedalternativer for ny E 6 forbi Lillehammer. Øst-alternativet krysser over nordenden av Mjøsa, som er usentral og ikke viktig del av Lågendeltaet naturreservat. Vest-alternativet skjærer gjennom sentral og viktig del av dette reservatet. Der skal det bygges lang og høy bru som fugler kan fly både over og under; men trafikkstøy vil vel både hemme fugletrekket langs Lågen, og forringe Lågendeltaet som rasteplass og «matstasjon» for fuglene.

Undertegnede husker at det var mye debatt, da nåværende E 6 forbi Lillehammer skulle bygges: Da hadde ikke vegbyggere milliardbeløp å rutte med, så da var det for dyrt å bygge lang bru over Trossetvollen, over Våløya, eller over Storvollen. Lang tunnel vest for Vignes var utenkelig, den gangen. Bru nordover fra Vignes ble vel valgt også fordi vegarm i Mesnadalen ville bli kort forbindelse til Lillehammer sentrum, i tillegg til eller i stedet for Vignesbrua. I ettertid må det konstateres at nåværende E 6 var godt vegvalg, den gangen.

Undertegnede er skeptisk til kostnadsoverslag som gjør øst-alternativet enda dyrere enn vest-alternativet. Vest-alternativet er angivelig best for Lillehammer kommunes videre utvikling; men det forutsettes vel da byvekst både nordover til Balbergkampen og i Hovemoen? Er det ønskelig? Er de forskjellene mellom alternativene som kan måles med pengebeløp egentlig små? I så fall koster det lite (ekstra) å velge øst-alternativet, og med det unngå drastisk inngrep i Lågendeltaet naturreservat.