Dette er skjebnetid for Lillehammer. Hva er «prislappen» for å spare inn ca. 3 minutter på denne 17 km lange strekningen?

Hvis firefelts motorvei på vestsiden av Lågendeltaet bygges, vil det legge føringer nærmest for all fremtid i forhold til hvordan byen skal utvikle seg. Dette veiprosjektet er ikke nødvendig for næringslivet og har følgende negative konsekvenser: Fredningen av naturreservatet må brytes, økte klimagassutslipp, økt luftforurensning, økt nedbygging av matjord, økte mengder mikroplast, ødeleggelse av rekreasjonsområder, høye bomsatser både på lokalveier og E6, ev. dobbeltspor jernbane skyves enda lenger inn i fremtiden, byen forflyttes mot Storhove og mister sin egenart, statens krav om kompakt byutvikling blir vanskelig å gjennomføre.

Selv om vår samferdselsminister har sendt «bestillingsbrev» på firefelts motorvei 110 km/t, er det lokalpolitikerne som planmyndighet som bestemmer her. Motorveier skaper ikke automatisk arbeidsplasser eller bolyst. Med god arealplanlegging kan man både skape et godt samfunn å bo i og ta vare på naturressurser. Firefelts motorvei fra Moelv til Ensby har en antatt prislapp før budsjettsprekker på 20 milliarder. Dette er et prosjekt vi egentlig ikke har råd til. Hovedregninga vil måtte betales av næringslivet og innbyggerne her.

Firefelts motorveier har kun med planlagt kapasitetsøkning å gjøre, ikke sikkerhet. Midtdeler hindrer møteulykker 100 %. All forskning viser at motorveibygging øker veitransport generelt.

En rapport bestilt fra Miljødirektoratet i 2015, viser at bildekkenes slitasje mot asfalten er hovedkilden til mikroplast i Norge. Mikroplast kan ikke skilles fra i drikkevanns-renseanlegg. Årlig dannes 8000 tonn mikroplast i Norge. Halvparten havner i havet, for deretter å oppkonsentreres i næringskjedene og havne på våre middagstallerkener. Mikroplast binder til seg miljøgifter som PCB og DDT (som er kreftfremkallende).

Det foregår for tiden artsutryddelse i ekspressfart, ikke bare i Norge, men hele verden. Dette truer også oss fordi alle arter har en funksjon i det kompliserte samspillet i økosystemene, som igjen er en forutsetning for natur i balanse. De «gratistjenestene» vi får fra natur kan ikke verdsettes i kroner. Naturen er livsgrunnlaget vårt. Ved å si ja til dette veiprosjektet er vi aktivt med på å utrydde fuglearter. 58 rødlistede arter bruker naturreservatet.

Matjord er en knapphetsressurs som det har tatt naturen tusenvis av år å skape. Alle land har et ansvar for å ta vare på sin matjord-ressurser. Å bygge en ny motorvei på vestsiden av deltaet, med et hovedkryss i Storhove, vil øke nedbyggingspresset på den høyproduktive kornjorda mellom byen og Storhove.

Gjennom bl.a. Parisavtalen har vi forpliktet oss til store kutt også innenlands. Hvis vi skal få til det, må endring til bærekraftig samferdsel med. I stedet for å bygge ny firefelts motorvei, kunne vi sikret den veien vi har med midtdeler, forbikjøringsfelt og miljølokk der det er bebyggelse. Andre gangs høring pågår nå. Naturvernforbundet i Lillehammer oppfordrer folk til å engasjere seg i saken. Hvor viktig er det å spare inn ca. 3 minutter, i forhold til de verdiene som virkelig betyr noe for fremtiden?