Det er forsøkt framstilt som at E6 "forsvinner" om den legges på vestsida. Dette er vel omtrent så feil det går an: i forlengelsen av tunnelen kommer nemlig ei av Norges høyeste, bredeste og lengste bruer! Ca 1100 meter lang, firefelts og med vanvittige 45 meter seilingshøyde. Brua blir dermed dobbelt så lang, like bred og tre ganger så høy som Minnesundbrua! Den vil dessuten bygges ulovlig gjennom et naturområde som er beskyttet av lovens strengeste fredningsvern.

 E6 "forsvinner" altså definitivt ikke på vestsida; E6 vil derimot manifestere seg langt sterkere i landskapsbildet i Lillehammer ved valg av vest enn ved utvidelse i øst. 

Leder av planutvalget i Lillehammer, Terje Rønning (V) hevder, oppsiktsvekkende, at bygging av den planlagte brua på vestsida er bagatellmessig, siden det eneste naturinngrepet er "et par brukar satt ned på Våløya" i det fredede Lågendeltaet. Våløya er tilholdssted for fugler og beiteområde for sau. Tror Rønning virkelig at ei firefelts motorvegbru på om lag 1100 meter vil bli fløyet inn ferdig bygget og senket forsiktig ned i terrenget, uten anleggsarbeid? Uten varige ødeleggelser av natur og landskap?

Ifølge Rønning, skal bygginga nemlig skje på avgrensede tider av året hvor det ikke er "fredet" eller annen fugl i området og at bygging av motorveg gjennom et freda naturområde på den måten er uproblematisk. Ettersom formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde for å verne om både "trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl", er det vanskelig å se når på året anleggsarbeidet skal kunne pågå.

Lågendeltaet har vært et viktig område for tradisjonelt fiske etter lagesild om høsten, når den går opp i lågen for å gyte. Dette har lenge vært Landets største innlandsfiske, og tradisjonen ivaretas fortsatt.

Hunderørreten har dessuten gyteområde i deltaet, i området rundt Våløya.

Det vil imidlertid bli relativt lite trafikk på den enorme brua. Dette skyldes ikke bare at bompengebelastningen på E6 etter hvert vil bli så høy at verken pendlere eller transportfirmaer vil ha råd til å kjøre, men fordi lokaltrafikken, som i dag utgjør halvparten av trafikken på E6, vil fortsatt gå på østsida dersom E6 bygges på vestsida. 

Og Nye Veier er fullt klar over at å bygge firefelts i vest er en voldsom overdimensjonering. Så hvorfor vil Nye Veier bygge firefelts bru og tunnel med 110 km/t i vest dersom det ikke er behov for det?

Jo, først og fremst fordi bygging av E6 er et prestisjeprosjekt for Frps samferdselsminister Solvik-Olsen (og daværende statssekretær Bård Hoksrud). Frp greide verken å få mulla Krekar ut av landet, fjerne bompengene, få billig sprit, røyk eller bensin, men de skal jammen, ved hjelp av sin baby Nye veier vise at de kan bygge motorveger med 110 km/t fartsgrense billigere enn den kjedelige, faglig flinke og grundige stebroren, Statens vegvesen! Da får det ikke hjelpe om vegene bygges med dårligere kvalitet, ikke tar lokale hensyn, raserer boliger og natur og hopper over demokratiske prosesser, og må true lokalpolitikere til å "velge" alternativet med 110 km/t, altså vest. (ref. formannskapsmøte 11.okt 16).

I kommunestyret i februar fikk vi bevis for at man skal høre mye før ørene faller av, da Aps gruppeleder riktignok startet sitt innlegg med å vedgå at halvparten av trafikken fortsatt kommer til å bli gående på østsida, dersom man bygger på vestsida. Men fortsatte; "Det positive med vest er jo at den andre halvparten blir gående i fjell. Trafikken blir borte. Man slipper mye av den lokale forurensningen! Og det er en stor fordel for Lillehammer." (se WebTV)

Aps hovedargument for vestsida er altså basert på at bensin- og dieselbiler slutter å slippe ut eksos idèt de kjører inn i en tunnel.  

Det mest skremmende er likevel kanskje at det ikke synes som om Ap, som altså har flertall og bestemmer om E6 skal gå i øst eller vest, faktisk ikke er klar over størrelsen på monsterbrua, og at verken E6 eller forurensningen forsvinner på vestsida. 

Hilde Jorunn Hoven, kommunestyrerepresentant (Sp) Lillehammer