Brukryssing i Hovemoen framfor rasering av Busmoen og Mosodden

Ny E6 forbi Lillehammer på vestsida, med ny bru over Lågen ved Våløya sett nordfra mot Hovemoen gård og Lillehammer.

Ny E6 forbi Lillehammer på vestsida, med ny bru over Lågen ved Våløya sett nordfra mot Hovemoen gård og Lillehammer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg

Lillehammer Venstre må som alle andre partier gjøre et valg i vurderingen av de to alternativene ved utbygging av den nye E-6 parsellen fra Vingrom til Øyer. Både vest- og øst-alternativene vil ha negative følger for natur- og menneskemiljøene. Hvis en bare skulle ta hensyn til disse, burde det ikke ha blitt bygd en ny vei i det hele tatt.

Situasjonen er nå den at uansett vil det komme en ny vei. Det er det politisk flertall for. Hvilket alternativ skal en da gå inn for? Venstre har vurdert vest- og østalternativene i forhold til hverandre og er kommet fram til at vest-alternativet har færrest negative følger for natur- og menneskemiljøet. Vi vil på denne bakgrunn ta opp noen påstander som er kommet fram i de siste ukene.

I GD (3/4) og Byavisa (4/4) kommer Hilde Jorun Hoven (Sp) med noen påstander om brukryssingen over Lågen i Hovemoen. Hun påstår at Terje Rønning mener den er bagatellmessig. Dette er feil. Opprinnelig gikk Venstre inn for å legge brua lenger nord over Storvollen. Men det kom tidlig fram at det ville gi større skade enn å krysse ved Våløya.

Ingen kryssing med bru gjennom et naturreservat er bagatellmessig. Det vil heller ikke ei ny firefeltsbru mot Mosodden, rett nord for eksisterende bru, være. Dette er forslaget i øst-alternativet. Begge de alternativene brukryssingene representerer store inngrep. Venstre deler også Hovens bekymring, men mener at kryssingen mot Hovemoen gir mindre skade enn brua ved øst- alternativet.

Det utarbeides nå en kommunedelplan, som utbyggingsselskapet Nye Veier må følge. I den er det svært detaljerte bestemmelser. Her er et utdrag av disse:

  • Ved detaljutforming av bru over Lågen etter vest-alternativet skal det tas hensyn til økologiske og vernemessige forhold.
  • Støyskjerm på brua skal utredes og sikres i bestemmelsene.
  • Lysforurensning fra brukonstruksjonen må unngås.
  • Beregninger av brubyggingens effekt på vassdrag, gyteplasser og beiteområder for fugl skal legges til grunn for prosjektering og tiltaksgrad. Beregningene skal inkludere tiltak som i tilstrekkelig grad motvirker flom – og strømningsendringer. Dette for å unngå uopprettelige endringer. Dette gjelder både i anleggsfasen og permanent.
  • Midlertidige fyllinger i vassdraget begrenses og fjernes så snart behovet for dette er opphørt. Utfyllinger i Lågen skal i størst mulig grad unngås og anleggsfasen med inngrep i vassdraget skal være så kortvarig som mulig. Beredskapsløsninger må planlegges. Pilarer i Lågen skal i størst mulig grad unngås.
  •  Brua over Lågen skal planlegges og bygges med minst mulig permanent påvirkning på vassdraget, dets verneformål og verneverdier. Dette må innebære en brutype og konstruksjon som reduserer faren for kollisjoner med fugletrekk.

Fylkesmannen i Oppland har et særskilt ansvar for å sikre en mest mulig forsvarlig brukryssing over naturreservatet. Det går nå ei kraftlinje over Lågendeltaet og fylkesmannen krever at denne må legges i kabel. Dette vil være en fordel for fugletrekket.

I et innlegg i GD (9/4) går biologiprofessor Dag O. Hessen imot ei bru over Våløya og sier at det minste ondet vil være ei bru som går parallelt med den nåværende brua. Men hans forutsetning er at ingen inngrep må bli foretatt vest for dagens E6, inkludert under rivingen av tunellen ved Mosodden. 

Det er interessant at Hessen advarer mot inngrep vest for dagens E6, dvs. i strandlinjen mot Lågendeltaet. Det er Venstre er helt enig i. Problemet er imidlertid at øst-alternativet nettopp vil føre til store inngrep på vestsiden av Lågendeltaet. Når trafikken i anleggsperioden skal passere en utbygging på østsiden, er det ikke annen mulighet enn å legge en provisorisk vei for E6 ut i Lågendeltaet. Dette vil være et stort inngrep i et vernet område, som det ikke vil være lett å gjenopprette.

Hessen tar heller ikke i betraktning at øst-alternativet vil føre til store inngrep i naturreservatet med en kryssing over store sandbanker i et område som er svært viktig for fuglelivet i deltaet. Dette er negativt for naturmiljøet, men også menneskemiljøet vil bli negativt påvirket. Øst-alternativet vil føre til store inngrep rundt Mosodden og Busmoen. Støyplagene her vil bli omfattende for beboerne i dette området. Øst-alternativet vil også ha negative følger for mulighetene for friluftsliv. Det vil gå utover ett av Lillehammers mest brukte turområde med bl.a. det nyetablerte fuglekikkertårnet. Det vil dermed lage et skille mellom byen og vannet.

I praktisk politikk er det sjelden ideelle løsninger. Utbygginger vil alltid føre til naturinngrep. Når en ikke kommer utenom at disse foretas, er det politisk mest ansvarlige å gå inn for alternativet som har færrest negative følger både for menneske- og naturmiljøet. Venstres standpunkt er at vest-alternativet best ivaretar dette.

Les også: Ny E6: "Bru over Våløya være det absolutt mest ødeleggende inngrepet"

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags