"En skandale at avkjøring fra hovedtunnelene ikke er utredet"

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt

Fylkesmannen har kommet med innsigelse til Kommunedelplanen med hensyn til avkjøring langs gammel E6 inn mot Lillehammer fra sør. Statens vegvesen har derfor utredet separate tunneler for av- og påkjøring til og fra Lillehammer med alternative påhugg både på Riselandet og oppe i lia over Øyresvika.

Begge disse tunnelpåhuggene vil gi meget store sår i landskapet, beslaglegge store jordbruksareal, og forringe bomiljøet nær påhuggene og langs de ekstra vegtraseene inn mot påhuggene i tillegg til E6. Påhoggene for lokalvegen ved Øyresvika og Riselandet vil føre til at flere boliger må rives. Føring av lokalveg inn mot påhogget på Riselandet vil går tett inn mot en rekke boliger, som dermed får bilveg både på nedsiden (dagens lokalveg og dagens E6) og en sterkt trafikkert veg på oversiden. SVV har estimert ÅDT (årlig gjennomsnittstrafikk per dag) langs lokalvegen i dagen inn mot Lillehammer fra sør til å være 7500 biler per døgn i 2018, og 10300 biler i 2050. Dette vil gi en stor belastning for bomiljøet langs lokalvegen. Den store trafikken langs lokalvegen vil føre til mange møteulykker dersom det ikke settes opp midtdeler.

Dagens gjennomsnittstrafikk langs E6 fra sør inn mot Lillehammer er 14100 biler per døgn. Det antas at firefelts veg til vil gir kortere kjøretid til Trondheim enn gjennom Østerdalen. Dette antas å føre til at flere vil velge E6 fremfor Rv. 3 til Trondheim, noe som vil øke trafikkmengden.

Da det er svært dype løsmasser inn mot begge påhuggene (Øyresvika og Riselandet), vil det bli behov for henholdsvis løsmassetunneler og meget høye armerte forstøtningsmurer inn mot på hoggene. Dette gir svært høye ekstra kostnader i forhold til tunnel og påhugg i fast bergmasse. Det er dessuten påvist dårlige bergmasser i begge påhuggsområdene ved hjelp av refraksjonsseismiske undersøkelser. Den ekstra kostnaden vil bli mange titalls millioner, basert på erfaringstall fra lignende prosjekter ved Granvin i Hardanger.

Med av- og påkjøring direkte fra hovedtunnelen til og fra Lillehammer vil en unngå å rasere miljøet inn mot påhuggene. I tillegg vil en spare mange hundre millioner kroner i forhold til å bygge separate lange tunneler for lokalveg til Lillehammer med påhugg i vanskelig terreng med store løsmassetykkelser. I estimatet fra SVV er lokalveg i tunnel fra Øyresvika prissatt til 900 mill. kr, og fra Riselandet til 600 mill. kr. Med avkjøring fra E6 hovedtunnel unngår en å rasere landskapet, bomiljøet og grave ut de lange strekningene i dype løsmasser inn mot påhuggene. I tillegg vil tunnelene for lokalvegen bli vesentlig kortere, og dermed langt billigere. Med samme prissetting som SVV har brukt, vil en løsning med avkjøring fra hovedtunnelen koste i størrelsesorden 400 mill. kr.

På spørsmål om hvorfor man ikke kan ha av- og påkjøring fra E6-tunnelen forbi Lillehammer, svarer Statens vegvesen at Vegdirektoratet har bestemt at fartsgrense i E6-tunnelene skal være 110 km/t, og at det ikke tillates avkjøringer i tunnel med så høye fartsgrenser.

I alle de store byene i Norge er det bygget av- og påkjøringer inne i tunneler i forbindelse med firefeltsveger. I Oslo har vi Ekebergtunnelene, Svartdalstunnelen, Festningstunnelen, Operatunnelen og Granfosstunnelen. I Stavanger er nå Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen snart ferdig bygget. Norges lengste vegtunnel, Rogfasttunnelen på 26 km undersjøisk tunnel med 4 km lang avkjøring til Kvitsøy i tunnel under sjøen, er under planlegging. Der er fartsgrensen også satt til 110 km/t. I Bergen, Trondheim og Tromsø bygges det avkjøringer i tunneler. I Stockholm og Göteborg er det kompliserte av- og påkjøringer i tunnel på hovedvegnettet. Fartsgrense i disse tunnelene er stort sett 80 km/t. Det er derfor uforståelig at Statens vegvesen og Vegdirektoratet kategorisk avslår å utrede avkjøring fra hovedtunnelene på E6 forbi Lillehammer.

Dersom hastigheten settes ned fra 110 til 80 km/t 1 km fra krysset (av- og påkjøringen), vil bilene bruke 12 sekunder mer på denne kilometeren. Dermed bør det ikke være noe tungt argument mot avkjøring fra hovedtunnelen at hastighetene må settes ned til 80 km/t.

Dersom SVV og Nye Veger ikke vil påkoste av- og påkjøringstunneler fra hovedtunnelen innenfor planlagt byggefase, kan av- og påkjøringsrampene fra hovedtunnelen sprenges ut f.eks. i 100 m lengde, samtidig som driving av hovedløpene. I tillegg må kryssingen mellom påkjøringstunnel mot sør og hovedløpene utføres i byggefasen for E6. Da vil en ha muligheten til å fullføre av- og påkjørings-tunnelene på et senere tidspunkt. Ved å sprenge ut av- og påkjøringsrampene fra hovedtunnelen nå, vil en ha muligheter til fullføre tunnelene på et senere tidspunkt uten å forstyrre trafikken i hovedløpene nevneverdig. Innredningen i av- og påkjøringstunnelen kan utføres uten å hindre trafikken på E6. Det er sannsynlig at Vegdirektoratet og SVV vil endre holdning vedrørende avkjøring i E6-tunnelen ved Lillehammer en gang i fremtiden. Dersom trafikkmengden langs lokalvegen langs nåværende E6 øker mer enn prognosen, vil behovet for å legge lokaltrafikken i tunnel bli høyere. Da vil de påbegynte rampene ligge klare til å benyttes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags