Regjeringen holder løfter om reduserte bomsatser, og bompengesatsene går nå ned på mange av landets bompengefinansierte veger. Selv om priskuttet ikke er stort, og selv om enkelte bomstasjoner er unntatt fra prisendringen, innebærer kuttene reelle lettelser. En liten rabattøkning for bilister med autopassbrikke, gjør kuttet merkbart for folk som er avhengig av å bruke disse vegene daglig. I områder der bommene har blitt barrierer i det som er naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, er statstilskuddet som muliggjør priskutt, viktig.

Så registrerer vi at i noen sammenhenger likner prisingen hva vi ser i helt andre markeder. Satsene økes først, for så å bli satt ned. Ifølge Hamar Arbeiderblad kuttes samlet bomkostnad på strekningen Kolomoen–Gardermoen nå med 14 kroner. Sluttsummen blir likevel høyere enn den var på samme strekning sist høst. Dette er nesten som å gå på salg hos en stor elektrokjede ...

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Gudbrandsdalen sist sommer, snakket han om de priskuttene som nå gjennomføres. Men han etterlot også inntrykk av at han forsto det urimelige i at vegfarende i Gudbrandsdalen betaler for veg de ikke har fått. Denne problemstillingen ser ut til å være glemt. E6-brukerne i Gudbrandsdalen betaler fortsatt for langt mer veg enn de har fått.

Selv om det arbeides med å finne rimeligere utbyggingsløsninger, er det ikke noe som tyder på at etappene Elstad–Frya og Sjoa–Otta kan bygges tidligere enn hva det er lagt opp til i vedtatt Nasjonal Transportplan. Vi forventer at ministeren enten kommer opp med tilskudd som muliggjør nye priskutt i Gudbrandsdalen, eller at det kommer tydelige og konkrete signaler om at utsatt utbygging vil skje tidligere enn vedtatt i NTP.

Les også: Bomtakstene i dalen settes ned og rabatten med autopassbrikke økes til 20 prosent ved alle bomstasjonene

Les også: Litt billigere å kjøre E6 til Gardermoen

Les også: Samferdselsministeren: - E6 i dalen kan bli framskyndet