God flomplan for Lågen og sidevassdrag!

Seks organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener fylkeskommunens forslag til handlingsprogram med kunnskapsgrunnlag, gir et godt utgangspunkt.

Seks organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener fylkeskommunens forslag til handlingsprogram med kunnskapsgrunnlag, gir et godt utgangspunkt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Seks organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener fylkeskommunens forslag til handlingsprogram med kunnskapsgrunnlag, gir et godt utgangspunkt for planarbeidet i regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.

Vår oppfordring til den politiske behandlingen er at disse forslagene er de som i hovedsak vedtas. Vi mener ellers det er en forutsetning at nødvendige vurderinger av konsekvenser for naturmiljø, friluftsliv og samfunnsnytte gjennomføres.

Når det gjelder forslag til masseuttak i Gudbrandsdalslågen, mener vi det er akseptabelt at disse utredes videre:

• Masseuttak ved Fåvang bru, alternativ a.

• Masseuttak ved Risøya/Kvitfjell til jordforbedring

• Masseuttak i Gudbrandsdalslågen som del av flomsikringsplan for Otta sentrum

Utover disse masseuttakene, fraråder vi at masseuttak i Gudbrandsdalslågen ellers gjennomføres. Vi mener plandokumentene med hydraulisk modell også fraråder ytterligere slike masseuttak. Konsekvenser for naturmiljøet vurderes til å kunne være meget negative, og samfunnsnytten i tiltakene ser ut til å være lav.

Det er også viktig at tiltak som gir negative konsekvenser for verneområdene – Fåvang naturreservat, Trettenstrykene fuglefredningsområde og Lågendeltaet naturreservat- og fuglefredningsområde ikke blir planlagt. Flommarkene og våtmarksområdene langs Gudbrandsdalslågen har over lang tid vært utsatt for forringende og irreversible inngrep, ikke minst gjennom vegutbygginger de siste årene. Det er derfor viktig å ta vare på naturverdiene innenfor verneområdene i planområdet.

Utover dette mener vi at tiltak som masselagringsdammer i sidevassdrag er en riktig strategi, men at det av hensyn til konsekvenser for fiskebestander ved mulig tilslamming fra masseuttak bør skje etter separate driftsplaner for hver enkelt masseavlagringsdam.

Det er ellers sentralt at planarbeidet må ha en helhetlig fokus på flomdemping; dette må også inkludere fordrøyning av vann i myr og skog i dalsider. Konsekvenser av inngrep, hogst og restaurering av natur må utredes videre i planarbeidet.

Planområdet har betydelige verdier for natur- og friluftslivsinteressene – ifølge Fylkesmannen i Oppland er hovedvannstrengen i Gudbrandsdalslågen med Otta det vassdrag som representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig art i Oppland.

Vi mener at en bred medvirkning i planarbeidet er avgjørende og ber om at natur- og friluftslivsorganisasjonene representeres gjennom en fortsettelse av deltakelsen i planens prosjektgruppe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags